Nieodpłatna pomoc prawna

2015-12-30 1234
Art. czytany: 8647 razy

Od stycznia 2016r. w Polsce ruszył powszechny system nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, osób młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych. To efekt wejścia w życie ustawyz 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

5 sierpnia 2015 roku Sejm RP przyjął ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255). Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę 25 sierpnia 2015r.

Nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym ma zniwelować występującą w naszym kraju barierę finansową dla części obywateli do korzystania z profesjonalnych usług prawniczych.

Bezpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, co zapewni jednolite standardy jej udzielania. Program będzie finansowany przez państwo z budżetów wojewodów poprzez udzielanie powiatom dotacji celowych na utrzymanie punktów prawnych oraz zatrudnienie doradców. Lokale (biura) na ten cel będą udostępnione przez powiaty lub samorządy gminne.

Nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać - na podstawie umów z powiatami - adwokaci zrzeszeni w Okręgowej Radzie Adwokackiej lub radcy prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Powszechny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej został zapewniony od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Do uzyskania pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają jeden z poniższych kryteriów (art. 4 ust. 1 ustawy):

- młodzież do 26. roku życia,

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- seniorzy po ukończeniu 65 lat,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,

- weterani,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

- osoby ciężarne


Co obejmuje pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje wyłącznie (art. 3 ust. 1 ustawy):

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

- pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


Punkty Bezpłatnych Porad Prawnych w Powiecie Oleckim

Od początku 2016r. na terenie Powiatu Oleckiego funkcjonują dwa punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego, które prowadzą członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz wybranej w konkursie ofert organizacji pozarządowej.


W Starostwie Powiatowym w Olecku punkt prawny będzie czynny przez 5 dni w tygodniu, w Kowalach Oleckich i Świętajnie przez 2 dni, a w Gminie Wieliczki 1 dzień w tygodniu.
Punkty będą czynne w miejscach i terminach wskazanych w planie dyżurów, każdorazowo przez 4 godziny dziennie.