Zarząd Powiatu w Olecku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2018-01-12 0756
Art. czytany: 365 razy

Zarząd Powiatu w Olecku
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.)

ogłasza, co następuje:
I
Z mienia powiatu oleckiego przeznaczone zostały do sprzedaży nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną (działki 240/2, 241/2 – teren zieleni izolacyjnej), położone w obrębie wsi Sedranki wraz z udziałem w działce o nr geod. 238 o pow. 0,3114 ha, stanowiącej ciąg komunikacyjny. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych w Olecku prowadzi Księgi Wieczyste Nr OL1C/00003437/4 i OL1C/00037762/8. (do cen doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%)
1. działka Nr 232 o powierzchni 0,4442 ha Wartość nieruchomości: 60 636.36 zł
2. działka Nr 233 o powierzchni 0,3304 ha Wartość nieruchomości: 45 636,36 zł
3. działka Nr 237 o powierzchni 0,2934 ha Wartość nieruchomości: 40 636,36 zł
4. działka Nr 240/1 i 240/2 o powierzchni 0,3026 ha Wartość nieruchomości: 45 636,36 zł
5. działka Nr 241/1 i 241/2 o powierzchni 0,3166 ha Wartość nieruchomości: 47 636,36 zł
Nieruchomości usytuowane są na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr IX/67/03 z dnia 2003-06-25.

II
Osoba której przysługuje roszczenie do w/w nieruchomości z mocy odrębnych przepisów lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą powinna złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do tutejszego Starostwa Powiatowego w Olecku przy ul. Kolejowej 32. W przypadku nie złożenia wniosku, nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży w trybie przetargu.

III
Podana w wykazie cena wywoławcza ważna jest przez rok.