Obwieszczenie o licytacji nr 2 pojazdu marki VOLKSWAGEN GOLF

2020-01-10 1431
Art. czytany: 1567 razy

Starosta Olecki podaje do publicznej wiadomości, że dnia 17.01.2020 roku o godzinie 10.30 w lokalu Starostwa Powiatowego w Olecku przy ulicy Kolejowej 32, 19-400 Olecko, pokój nr 6 odbędzie się licytacja pojazdu marki VOLKSWAGEN GOLF oznaczonego numerem rejestracyjnym NOE 54NT o wartości oszacowania – 650,00 zł.

Cena wywoławcza pojazdu marki VOLKSWAGEN GOLF wynosi 1/2 wartości oszacowania – 325,00zł

Pojazd można oglądać na parkingu strzeżonym na osiedlu Lesk 20A, 19-400 Olecko prowadzonym przez Warsztat Diagnostyczno - Naprawczy Zbigniew Kwiatkowski w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 od dnia zamieszczenia obwieszczenia do dnia 16.01.2020 r. Wycena pojazdu dokonana przez biegłego skarbowego znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32, pokój nr 18 oraz na stronie internetowej www.spolecko.bip.doc.pl.

Licytacja powyższego pojazdu nie dojdzie do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również, gdy żaden z uczestników nie zaoferuje nawet ceny wywołania. Prawo własności ruchomości będącej przedmiotem licytacji nabywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.
Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli tej ceny nie uiści, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.
Różnicę między ceną nabycia, a kwotą wpłaconą w kasie po udzieleniu przybicia, nabywca jest zobowiązany uregulować w kasie Starostwa Powiatowego w Olecku,
ul. Kolejowa 32, czynnej w godzinach 7.45 – 14.00 – do godziny dwunastej dnia następnego.
Nabywca, który w tym terminie nie zapłaci reszty ceny, traci prawo wynikłe z przybicia i prawo do zwrotu kwoty uregulowanej w czasie licytacji gotówką.
Za ukryte wady pojazdu Powiat Olecki nie odpowiada.

Starosta Olecki zastrzega sobie prawo unieważnienia, odwołania lub przerwania licytacji bez podania przyczyny.

Bliższe informacje pod nr tel. 87 7391 wew. 887