ZSLiZ Zapytanie ofertowe na „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na warsztaty świadomego żywienia”

2020-07-27 1339
Art. czytany: 157 razy

Olecko, 27 lipiec 2020 r.


Zapytanie ofertowe nr SK.261.25.2020

Ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tylko przepisy Kodeksu cywilnego.

Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do złożenia oferty na „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na warsztaty świadomego żywienia” realizowanych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. Tworzenie grup wsparcia
dla osób z otyłością, w ramach Działania 2. Prowadzenie działań na rzecz zachowania właściwej masy ciała; w zakresie Celu Operacyjnego nr 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
ul. Gołdapska 29, 19-400 Olecko
tel. 87 520 22 51, fax 87 520 22 52
e-mail: zsliz.olecko1@gmail.com

ROZDZIAŁ 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem rozpoznania cenowego rynku są „Sukcesywne dostawa artykułów spożywczych
na warsztaty świadomego żywienia”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został
w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

ROZDZIAŁ 2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 11 grudnia 2020 r.
Miejsce dostawy: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
ul. Gołdapska 29, 19-400 Olecko

ROZDZIAŁ 3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Dołączyć niezbędne załączniki wskazane w Rozdziale 4.
3. Ofertę należy przygotować w języku polskim, na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, który będzie własnoręcznie podpisany przez Wykonawcę zeskanowany i wysłany pocztą elektroniczną na adres e-mail: zsliz.olecko1@gmail.com lub dostarczony osobiście albo pocztą tradycyjną do siedziby Zamawiającego na adres:

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych, ul. Gołdapska 29, 19-400 Olecko, sekretariat
z dopiskiem:
„Oferta na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na warsztaty świadomego żywienia”

4. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
5. Oferta musi być własnoręcznie podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątką imienną. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu
z właściwego rejestru do oferty należy dołączyć kopię stosownego pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy – jeżeli zostało udzielone.
6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany
w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone do siedziby Zamawiającego lub przesłane na e-mail: zsliz.olecko1@gmail.com przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA OFERTY”.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
ROZDZIAŁ 4. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2.
2. Klauzula informacyjna - Załącznik nr 3.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).

ROZDZIAŁ 5. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Termin składania ofert upływa w dniu 04.08.2020 r. o godz. 15.00.
2. Za datę i godzinę złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty pod wskazany w zapytaniu adres.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek złożenia oferty w terminie. Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje związane z niezłożeniem oferty w terminie i w sposób wyżej opisany.
3. Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań
nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także za opóźnienie wynikające z niedostarczenia przesyłki na czas.

ROZDZIAŁ 6. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONEJ OFERTY:

Kryterium oceny ważnych ofert: „cena” – 100%

Cena będzie wyliczana według wzoru:

cena najniższa
C= ------------------------ x 100%
cena badanej oferty

gdzie: C = wartość punktowa ceny

Najniższa cena otrzyma maksymalną ilość punktów w badanym kryterium – 100.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

ROZDZIAŁ 7. WYJAŚNIANIE TREŚCI OFERT, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, UZUPEŁNIANIE OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW I PEŁNOMOCNICTW:

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców złożenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Jeżeli w opisywanym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą mailową.

ROZDZIAŁ 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW:

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego zapytania ofertowego.ROZDZIAŁ 9. INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI ODRZUCENIA OFERTY:

Zamawiający odrzuci z postępowania ofertę Wykonawcy, który został wykluczony.

ROZDZIAŁ 10. INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NIEROZPATRZENIA OFERTY:

1. Oferta nie podlega rozpatrzeniu, gdy jest niekompletna i nie zawiera załączników, które należy dołączyć
do oferty wskazanych w Rozdziale 4 lub jednego z nich.
2. Wpłynęła do Zamawiającego po terminie wskazanym w Rozdziale 5.

ROZDZIAŁ11. OCENA ZŁOŻONYCH OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium, o którym mowa w Rozdziale 6.
2. Wykonawca w przedstawionej ofercie powinien zaoferować ceny w złotych polskich, z dokładnością
2 miejsc po przecinku.
3. W przypadku różnic ceny ofertowej podanej liczbowo i słownie w formularzu ofertowym, za właściwą uznaje się cenę podaną słownie.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnień złożonych dokumentów.
5. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i który uzyska największą ilość punktów.
6. Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty objęte przedmiotem zamówienia, zwracając szczególną uwagę na to, że Zamawiający nie zapewnia zwrotu kosztów dostawy towaru do Zamawiającego.

ROZDZIAŁ 12. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem:
https://www.spolecko.bip.doc.pl/, wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
oraz przesłany Wykonawcom biorącym udział w niniejszym zapytaniu mailem.
2. Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą na okres przewidziany w zapytaniu ofertowym.
3. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
4. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji postępowania ofertowego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.

ROZDZIAŁ 13.
INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2. Zapytanie ofertowe unieważnia się w szczególności, jeżeli:
1) nie wpłynęła żadna oferta,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
3) zawiera błędy popełnione przez zamawiającego uniemożliwiające kontynuowanie zapytania ofertowego bądź zawarcie umowy,
4) wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym/ Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili uruchamiania postępowania.

ROZDZIAŁ 14. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zamawiający nie zapewnia zwrotu kosztów dostawy do Zamawiającego.
2. Płatność na podstawie wystawionej faktury/rachunku po zrealizowaniu dostawy w danym miesiącu
w terminie do 14 dni.
3. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Marzanna Pojawa-Grajewska,
tel. 506 497 118.


W załączeniu:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 - druk Oferty cenowej.
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna.
Załącznik nr 4 – wzór umowy.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
ul. Gołdapska 29, 19-400 Olecko oraz zamieszczono pod adresem: https://www.spolecko.bip.doc.pl/.

Zatwierdził:
Marzanna Pojawa-Grajewska


Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na warsztaty świadomego żywienia” według poniższego zestawienia:

L.p. Produkt j. m. ilość opakowań jednostkowych
1. mąka pszenna pałnoziarnista kg 10
2. mleko UHT 2% litr 10
3. jajko klasa L szt. 250
4. szparagi świeże kg 12
5. fasolka szparagowa świeża kg 22
6. filet z indyka świeży kg 40
7. ser mozarella 125 g op. 200
8. sezam nasiona kg 2
9. włoszczyzna świeża kg 5
10. włoszczyzna mrożona kg 5
11. botwinka świeża kg 10
12. ziemniaki Irga kg 20
13. filet z kurczaka świeży kg 29
14. jogurt gęsty 350g op. 50
15. olej rzepakowy litr 30
16. cytryna kg 5
17. natka pietruszki świeża pęczek szt. 15
18. młoda kapusta kg 15
19. soczewica zielona/ ziarno suszone kg 15
20. marchew świeża korzeń kg 30
21. pietruszka korzeń kg 15
22. cebula zwyczajna główka kg 25
23. por świeży kg 10
24. seler korzeniowy świeży kg 10
25. czosnek polski świeży główka 16
26. masło ekstra kostka 200 g kg 20
27. koncentrat pomidorowy 200 g szt. 10
28. ryż brązowy kg 20
29. pierś z kurczaka świeża kg 45
30. warzywa mrożone kg 38
31. makaron pełnoziarnisty kg 25
32. soczewica czerwona ziarno suszona kg 18
33. pestki dyni łuskane kg 15
34. ogórek świeży kg 25
35. imbir świeży kg 2
36. ananas świeży kg 10
37. papryka świeża czerwona kg 15
38. seler naciowy świeży szt. 20
39. bataty świeże kg 10
40. ser twarogowy kostka 200 g kg 4
41. siemię lniane nasiona kg 2
42. otręby owsiane kg 22
43. mięso z ud kurczaka (bez kości) świeże kg 40
44. drożdże świeże 10g szt. 6
45. kasza jaglana kg 10
46. kapusta czerwona świeża kg 10
47. ocet winny litr 0,5
48. papryka wędzona suszona mielona 40g szt. 1
49. tymianek suszony 40g szt. 1
50. czarnuszka nasiona suszone kg 1
51. pieprz Cayenne mielony/suszony 20g szt. 1
52. czosnek niedźwiedzi suszony 20g szt. 1
53. majeranek suszony 20g szt. 1
54. ziele angielskie ziarna 20g szt. 1
55. liść laurowy suszony 20g szt. 1
56. przyprawa do flaków bez soli 20g szt. 2
57. rukola świeża kg 10
58. ziarna słonecznika łuskane kg 10
59. wątróbka z kurczaka świeża kg 20
60. kalafior świeży kg 15
61. groch łuskany połówki suszony kg 5
62. kasza jęczmienna/pęczak kg 5
63. ciecierzyca ziarna kg 3,20
64. pomidor malinowy świeży kg 30
65. kasza orkiszowa kg 5
66. dynia hokkaido lub piżmowa świeża kg 12
67. bakłażan świeży kg 12
68. mięso mielone wieprzowo-wołowe świeże kg 40
69. gałka muszkatołowa mielona 20g szt. 1
70. oregano suszone 20g szt. 1
71. mąka ziemniaczana kg 2
72. boczniak/świeże grzyby kg 15
73. kukurydza świeża kolby kg 8
74. groszek zielony konserwowy 400 g szt. 10
75. buraki świeże czerwone kg 10
76. jabłka winno-słodkie kg 20
77. melon świeży kg 10
78. limonka świeża kg 3
79. płatki owsiane kg 10
80. cukier trzcinowy kg 4
81. rodzynki suszone sułtanki kg 4
82. cynamon mielony 40g szt. 1
83. przyprawa do piernika 40g szt. 1
84. soda oczyszczona 60g szt. 1
85. kiwi świeże kg 8
86. jarmuż świeże kg 4
87. banan świeży kg 16
88. fasolka czerwona konserwowa kg 12
89. kakao ciemne 200g szt. 1
90. żurawina suszona kg 4


Ważne!
Cena za poszczególny asortyment nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do Zespołu Szkół Licealnych
i Zawodowych w Olecku przy ul. Gołdapskiej 29 własnym transportem na własny koszt, ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia.
2. Wszystkie koszty dostawy oraz inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
Załącznik Nr 2


...................................................................... ........................................................
...................................................................... (miejscowość, data)
......................................................................
(imię i nazwisko, adres, tel. fax. email)

Oferta cenowa

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego (zgodnie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP) przedmiotem którego jest zadanie pn. „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na warsztaty świadomego żywienia” realizowane z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. Tworzenie grup wsparcia dla osób
z otyłością, w ramach Działania 2. Prowadzenie działań na rzecz zachowania właściwej masy ciała; w zakresie Celu Operacyjnego nr 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa oferuję wykonanie dostawy za łączną kwotę:


……………………… zł cenę netto
………zł VAT
…………………….. zł brutto
Słownie: ……………………………………………………………………………..


1. Wymagany termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 11 grudnia 2020 r.
2. Oświadczam, że powyższa cena obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy.
3. Oświadczam, że zawarte w „Zapytaniu ofertowym” warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach.

L.p. Produktj. m.ilość opakowań jednostko-
wych
Cena jednostkowa netto
(PLN) VAT Cena jednostkowa brutto
(PLN) Łączna
cena netto (PLN) VAT Łączna cena brutto
(PLN)
1. mąka pszenna pałnoziarnista kg 10
2. mleko UHT 2% litr 10
3. jajko klasa L szt. 250
4. szparagi świeże kg 12
5. fasolka szparagowa świeża kg 22
6. filet z indyka świeży kg 40
7. ser mozarella 125 g op. 200
8. sezam nasiona kg 2
9. włoszczyzna świeża kg 5
10. włoszczyzna mrożona kg 5
11. botwinka świeża kg 10
12. ziemniaki Irga kg 20
13. filet z kurczaka świeży kg 29
14. jogurt gęsty 350g op. 50
15. olej rzepakowy litr 30
16. cytryna kg 5
17. natka pietruszki świeża pęczek szt. 15
18. młoda kapusta kg 15
19. soczewica zielona/ ziarno suszone kg 15
20. marchew świeża korzeń kg 30
21. pietruszka korzeń kg 15
22. cebula zwyczajna główka kg 25
23. por świeży kg 10
24. seler korzeniowy świeży kg 10
25. czosnek polski świeży główka 16
26. masło ekstra kostka 200 g kg 20
27. koncentrat pomidorowy 200 g szt. 10
28. ryż brązowy kg 20
29. pierś z kurczaka świeża kg 45
30. warzywa mrożone kg 38
31. makaron pełnoziarnisty kg 25
32. soczewica czerwona ziarno suszona kg 18
33. pestki dyni łuskane kg 15
34. ogórek świeży kg 25
35. imbir świeży kg 2
36. ananas świeży kg 10
37. papryka świeża czerwona kg 15
38. seler naciowy świeży szt. 20
39. bataty świeże kg 10
40. ser twarogowy kostka 200 g kg 4
41. siemię lniane nasiona kg 2
42. otręby owsiane kg 22
43. mięso z ud kurczaka (bez kości) świeże kg 40
44. drożdże świeże 10g szt. 6
45. kasza jaglana kg 10
46. kapusta czerwona świeża kg 10
47. ocet winny litr 0,5
48. papryka wędzona suszona mielona 40g szt. 1
49. tymianek suszony 40g szt. 1
50. czarnuszka nasiona suszone kg 1
51. pieprz Cayenne mielony/suszony 20g szt. 1
52. czosnek niedźwiedzi suszony 20g szt. 1
53. majeranek suszony 20g szt. 1
54. ziele angielskie ziarna 20g szt. 1
55. liść laurowy suszony 20g szt. 1
56. przyprawa do flaków bez soli 20g szt. 2
57. rukola świeża kg 10
58. ziarna słonecznika łuskane kg 10
59. wątróbka z kurczaka świeża kg 20
60. kalafior świeży kg 15
61. groch łuskany połówki suszony kg 5
62. kasza jęczmienna/pęczak kg 5
63. ciecierzyca ziarna kg 3,20
64. pomidor malinowy świeży kg 30
65. kasza orkiszowa kg 5
66. dynia hokkaido lub piżmowa świeża kg 12
67. bakłażan świeży kg 12
68. mięso mielone wieprzowo-wołowe świeże kg 40
69. gałka muszkatołowa mielona 20g szt. 1
70. oregano suszone 20g szt. 1
71. mąka ziemniaczana kg 2
72. boczniak/świeże grzyby kg 15
73. kukurydza świeża kolby kg 8
74. groszek zielony konserwowy 400 g szt. 10
75. buraki świeże czerwone kg 10
76. jabłka winno-słodkie kg 20
77. melon świeży kg 10
78. limonka świeża kg 3
79. płatki owsiane kg 10
80. cukier trzcinowy kg 4
81. rodzynki suszone sułtanki kg 4
82. cynamon mielony 40g szt. 1
83. przyprawa do piernika 40g szt. 1
84. soda oczyszczona 60g szt. 1
85. kiwi świeże kg 8
86. jarmuż świeże kg 4
87. banan świeży kg 16
88. fasolka czerwona konserwowa kg 12
89. kakao ciemne 200g szt. 1
90. żurawina suszona kg 4

SUMA


Ważne!
Cena za poszczególny asortyment nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.


Do oferty dołączam:
1. ………………………..…………………………………….
2. ………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………

.................................................................
(czytelny podpis Oferenta)

Załącznik Nr 3Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
z siedzibą w Olecku, tel. 87 520-22-51, e-mail zsliz.olecko1@gmail.com. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku możliwy jest pod numerem tel. 87 520-22-51 lub adresem email: iod.zsliz.olecko@wp.pl
2. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz Kodeksu cywilnego na „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych
na warsztaty świadomego żywienia” realizowaną z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością, w ramach Działania 2. Prowadzenie działań na rzecz zachowania właściwej masy ciała; w zakresie Celu Operacyjnego nr 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez czas realizacji + 10 lat jako okres kontrolny
i archiwalny.
5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO........................................... ..................................................................
(miejscowość, data) (Czytelny podpis Oferenta)Załącznik Nr 4


Wzór
UMOWA NR ……………


W dniu ……………………. w Olecku pomiędzy:
Powiatem Oleckim z siedzibą w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, NIP Powiatu:
847-15-15-765, Zespołem Szkół Licealnych i Zawodowych, ul. Gołdapska 29, 19-400 Olecko, reprezentowanym przez: Marzannę Pojawę – Grajewską – dyrektora działającego na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu
w Olecku nr OR.0027.61.2016 z dnia 20.12.2016 r. przy kontrasygnacie Głównego księgowego – Ewy Wasilewskiej
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………….……, ul. ………………………….., ….-…….. ……………………, NIP ………………………, REGON …………………………… wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ………………….., reprezentowaną przez:
……………………………. – ……………………………
……………………………. – ……………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
w wyniku wyboru Wykonawcy w zapytaniu cenowym, w ramach rozpoznania cenowego rynku, zawarta została umowa o treści następującej:
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na warsztaty świadomego żywienia realizowane z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością, w ramach Działania 2. Prowadzenie działań na rzecz zachowania właściwej masy ciała; w zakresie Celu Operacyjnego nr 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa, zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ………………. r. realizowanych w ilościach i terminach zgodnie z zamówieniem w asortymencie i cenach określonych
w Załącznikach do Formularza ofertowego, stanowiącego integralną część niniejszej umowy.
2. Zamawiający wymaga dostarczenia towarów pierwszej jakości oraz o aktualnych terminach przydatności
do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do Zespołu Szkół Licealnych
i Zawodowych w Olecku przy ul. Gołdapskiej 29 własnym transportem na własny koszt, ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia.
4. Dostawa artykułów odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Dostawy artykułów
raz w tygodniu do godz. 8.00. Dzień tygodnia zostanie ustalony z Wykonawcą.
Zamówienia będą przekazywane Wykonawcy w formie ustalonej przez Strony Umowy, np. pisemnie, faxem, telefonicznie bądź w formie elektronicznej (e-mailem), za pisemnym (lub w formie analogicznej jak zamówienie) potwierdzeniem przez Wykonawcę ich otrzymania).

§2

1.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw z rozładunkiem, które odbywać się będą w ilościach wskazanych w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem.
2.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia właściwie opakowany na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.
3.Wykonawca zapewnia terminowość dostaw.
4.Wykonawca zapewni okres przydatności do spożycia artykułów żywnościowych zgodny z wymaganiami szczegółowymi.
5.Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad.
6.Wykonawca zobowiązuje się:
- uzupełnić braki ilościowe - jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego otrzymanym towarze
w ciągu 24 godzin,
- wymienić wadliwy towar na wolny od wad w ciągu 24 godzin od chwili zawiadomienia
przez Zamawiającego na swój koszt.
7.Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru, jeżeli:
- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
- opakowanie będzie naruszone,
- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia,
- sortyment będzie nieświeży.

§3

Umowa zostaje zawarta na czas realizacji dostaw od …………… do dnia 11.12.2020 r.

§4

1. Całkowita maksymalna wartość umowy za okres do 11.12.2020 r. wynosi ………………….….. zł brutto
(słownie: ……………………………………..……………. złote …………….), z zastrzeżeniem, że w wyniku wykonania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane dostawy.
2. Cena za poszczególny asortyment nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
3.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar ustaloną cenę przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy, określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur:
Nabywca:
Powiat Olecki
ul. Kolejowa 32
19-400 Olecko
NIP: 847-15-15-765

Odbiorca:
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
ul. Gołdapska 29
19-400 Olecko
Wystawiona faktura każdorazowo musi zawierać NIP Powiatu Oleckiego.

§5

1. Z chwilą realizacji dostawy zostanie sporządzony Protokół odbioru ilościowego i jakościowego zrealizowanej dostawy.
2. Odbiór ilościowy będzie polegał na sprawdzeniu dostarczonych produktów, w zakresie ilości, wagi, objętości
w odniesieniu do zgłoszonego zapotrzebowania.
3. Odbiór jakościowy będzie polegał na sprawdzeniu dostarczonych produktów pod kątem m.in. ich świeżości
lub/i dat przydatności do spożycia.
4. Protokół odbioru ilościowego i jakościowego każdorazowo podpisują: osoba upoważniona przez Zamawiającego – Marzanna Pojawa-Grajewska –dyrektor szkoły i osoba upoważniona przez Wykonawcę – przewoźnik.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek uchybień ilościowych lub jakościowych dotyczących realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający potrąca Wykonawcy z należytego mu wynagrodzenia za zrealizowaną dostawę cząstkową karę umowną w wysokości i na zasadach określonych w § 6.

§6

Strony ustalają następujące kary umowne:
1. W przypadku, opóźnienia Wykonawcy w realizacji dostawy w odniesieniu do terminów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wartości zafakturowanej w danym miesiącu dostawy za każdy dzień, w którym nastąpiło opóźnienie.
2. W uzasadnionych przypadkach (np. niedostarczenia zamówionej dostawy w wyznaczonym terminie
z winy Wykonawcy), Zamawiający jest uprawniony do zlecenia dostawy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
3. W przypadku, gdy zostaną stwierdzone dwukrotnie jakiekolwiek nieprawidłowości w realizacji umowy spowodowane działaniem Wykonawcy i potwierdzone w Protokole odbioru ilościowego i jakościowego, w trybie o którym mowa § 5 umowy, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy przed upływem terminu na jaki została zawarta, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Kary umowne będą naliczane niezależnie od siebie.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania, przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
7. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

§7

1. Niewykonanie w całości lub w części zobowiązań stron wynikających z niniejszej Umowy nie może być wykorzystane wobec drugiej strony do dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną niewykonania jest siła wyższa.
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, w chwili zawierania Umowy, na które strony nie mają wpływu i są przez strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, mobilizacje, zamknięte granice, akty prawne organów władzy lub administracji publicznej uniemożliwiające wykonanie dostawy w całości lub w części.

§8

Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy:
1) zmiany wartości umowy:
a) w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020
poz. 106 ze zm.),
b) zmiany terminu realizacji Umowy wynikająca z działania siły wyższej, o której mowa w § 7 Umowy.
2) Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga:
a) zgodnej woli stron,
b) zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

1. Wykonawca oświadcza, że osobą upoważnioną do codziennego kontaktowania się z przedstawicielem Zamawiającego oraz do podpisywania protokołów odbioru prac jest ……………………………………
Wykonawca może upoważnić inną osobę do stałego kontaktowania się z przedstawicielem Zamawiającego.
2. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą oraz do podpisywania protokołów odbioru ilościowego i jakościowego jest Marzanna Pojawa-Grajewska tel. 506-497-118. Zamawiający może upoważnić inną osobę do stałego kontaktowania się z przedstawicielem Wykonawcy, co nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

§10

1.Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy,
a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§11

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy
Unii Europesjskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
z siedzibą w Olecku, tel. 87 520-22-51, e-mail zsliz.olecko1@gmail.com. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku możliwy jest pod numerem
tel. 87 520-22-51 lub adresem email: iod.zsliz.olecko@wp.pl
2. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz Kodeksu cywilnego na „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na warsztaty świadomego żywienia” realizowaną z zakresu zdrowia publicznego
w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. Tworzenie grup wsparcia dla osób
z otyłością, w ramach Działania 2. Prowadzenie działań na rzecz zachowania właściwej masy ciała;
w zakresie Celu Operacyjnego nr 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez czas realizacji + 10 lat jako okres kontrolny
i archiwalny.
5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.


Integralną część niniejszej umowy stanowi formularz ofertowy wraz z załącznikiem.
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCYProtokół odbioru ilościowego i jakościowego w ramach Umowy nr ………………….

Miejsce świadczenia usługi:
Dotyczy Zapotrzebowania dostawy nr ………………… z dnia ……………………………………
Data sporządzenia protokołu:

Odbiór ilościowy usługi § 5 ust. 2 Umowy:
Dostawę wykonano należycie zgodnie z Zapotrzebowaniem i Umową. Protokół podpisano bez zastrzeżeń*


…………………………………. …………………………………...
Za Wykonawcę Za Zamawiającego
Stwierdzono następujące uchybienia w zakresie odbioru ilościowego w stosunku do Zapotrzebowania i Umowy (wpisać szczegółowo zastrzeżenia):*
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………… ……………………………………
Za Wykonawcę Za Zamawiającego

Odbiór jakościowy usługi § 5 ust. 3 Umowy:
Dostawę wykonano należycie zgodnie z Zapotrzebowaniem i Umową. Protokół podpisano bez zastrzeżeń*


……………………………… ……………………………
Za Wykonawcę Za Zamawiającego

Stwierdzono następujące uchybienia w zakresie odbioru ilościowego w stosunku do Zapotrzebowania i Umowy (wpisać szczegółowo zastrzeżenia):*
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

W tym opóźnienie: ………………… dni.

…………………….............. ……………………………….
Za Wykonawcę Za Zamawiającego

*należy podpisać tylko odpowiednie sekcje Protokołu w zakresie odbioru ilościowego i jakościowego