A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo Powiatowe » Wydział Geodezji i Nieruchomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe nr SK.261.17.2020 na „Dostawę fabrycznie nowego sprzętu do zajęć grupowych z fizjoterapeutą i trenerem personalnym”
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54 - burze z gradem/2
» Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2020r.
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia w ramach Szkoły Policealnej Nr 1 przy ZSLiZ w Olecku, ul. Gołdapska 29 nowych kierunków kształcenia.
» Zarząd Powiatu w Olecku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Ilość wiadomości z działu 'Wydział Geodezji i Nieruchomości': 1
Wydział Geodezji i Nieruchomości

Wydział Geodezji i Nieruchomości „GN”
zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.


Do podstawowych zadań Wydziału należy:

I. W zakresie gospodarki nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa:

1. Tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

2. Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa.

3. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych.

4. Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.

5. Opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z Urzędu.

6. Prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego.

7. Przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.

8. Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.

9. Przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody.

10. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu.

11. Zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności.

12. Prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości.

13. Podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych.

14. Składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej.

15. Przygotowywanie decyzji związanych z wyrażaniem zgody na nadanie resztówki.

16. Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości.

17. Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe.

18. Prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem, o wygaśnięciu dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym.

19. Prowadzenie spraw dotyczących przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

20. Występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnej o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.

21. Przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności.

22. Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność gruntu i działek pod budynkami i działek dożywotnich osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę.

23. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej.
24. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe.


II. W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi:

1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych, przyjmowanie dokumentacji wynikowej oraz naliczanie opłat za czynności geodezyjne.

3. Wydawanie odpłatne na wniosek osób fizycznych i prawnych kopii mapy zasadniczej.

4. Prowadzenie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

5. Naliczanie opłat za uzgodnienia przebiegu projektowanych urządzeń podziemnych.

6. Zakładanie osnów szczegółowych.

7. Prowadzenie Powiatowych baz danych w zakresie w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji
o terenie.

8. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej.

9. Prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

10. Prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

11. Przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych i organizacja przetargów dotyczących robót geodezyjnych.

12. Wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz podpisów aktów notarialnych i na wniosek osób fizycznych i prawnych.

13. Wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

14. Zapewnienie gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

15. Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

16. Przedkładanie Radzie informacji z wykonywanych zadań z zakresu geodezji, kartografii i katastru.

17. Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osobie nie przestrzegającej przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego.

18. Prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji.

19. Przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania.

20. Prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją.

21. Przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji.

22. Przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

23. Prowadzenie spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów.

24. Prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i wymiana gruntów.

25. Prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia podziemnego.

26. Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie.

27. Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie.

28. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

29. Ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie.

30. Ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących
im udziałów we wspólnocie.

31. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesiania opracowanych przez organy spółki gruntowej.


Data wprowadzenia: 2007-02-15 0947
Data upublicznienia:
Art. czytany: 15213 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Naczelnik wydziału
Pracownicy wydziału
Ogłoszenia
Procedury załatwienia spraw
Formularze
Ostat. 10 wiadomości:

» Wydział Geodezji i Nieruchomości
System BIP Inet