A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki organizacyjne » Dom Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich » Cele i zadania domu oraz zakres świadczonych usług
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Powiat Olecki: „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia w ramach projektu pn. Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7 - oblodzenie/1
» Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
» Petycja w sprawie utworzenia w szpitalu w Olecku oddziału geriatrycznego.
» Petycja w sprawie zatrudnienia w Olecku lekarza specjalisty w zakresie okulistyki
Ilość wiadomości z działu 'Cele i zadania domu oraz zakres świadczonych usług': 1
Celem Domu jest:


1.Zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki, bezpiecznych warunków i godnego życia, niezależności, intymności z uwzględnieniem stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności.
2.Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia, opracowane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim.
3.Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu, koordynuje pracownik Domu, zwany dalej „pracownikiem pierwszego kontaktu” wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu.
4.Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.


Dom realizuje cele i zadania poprzez świadczenie usług zgodnie z obowiązującym standardem zapewniając:
1.w zakresie potrzeb bytowych:
a)miejsce zamieszkania,
b)wyżywienie,
c)utrzymanie czystości;

2.w zakresie potrzeb opiekuńczych:
a)udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b)pielęgnację,
c)niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych;

3.w zakresie potrzeb wspomagających:
a)udział w terapii zajęciowej,
b)podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,
c)umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
d)zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu
e)stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
f)działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
g)pomoc usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,
h)bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
i)przestrzeganie praw mieszkańców domu oraz dostępność do informacji o tych prawach,
j)sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców domu.


Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokojeniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa Dom.
Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługującym im na podstawie odrębnych przepisów.

Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
Średni koszt utrzymania mieszkańca ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.
Opłatę za pobyt w Domu wnoszą:
1.mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
2.małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3.gmina, z której osoba została skierowana, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez osoby o których mowa w ppkt a i b.


Data wprowadzenia: 2007-04-13 0942
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4157 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Sołtysiak
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Cele i zadania domu oraz zakres świadczonych usług
Ogłoszenia
Ostat. 10 wiadomości:

» Celem Domu jest:
System BIP Inet