A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozeznanie cenowe
» Uchwała Nr VIII/52/2019 w sprawie poparcia budowy drogi ekspresowej S-16 łączącej Miasto Ełk z Olsztynem oraz innymi miejscowościami
» Uchwała Nr VIII/51/2019 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2019
» Uchwała Nr VIII/50/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2019-2033
» Uchwała Nr VIII/49/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/147/2012 z 14.08.2012r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu oleckiego ...
 • Aktualności
 • ZAPYTANIE OFERTOWE - usuwaniem pojazdów z dróg powiatu oleckiego

  Olecko, 23.03.2016r.
  KT. 7135. 38 .2015


  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Starosta Olecki 19-400 Olecko ul. Kolejowa 32 zaprasza do składania ofert na wykonywanie usługi związanej z usuwaniem pojazdów z dróg powiatu oleckiego na koszt właściciela oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych dróg powiatu oleckiego na podstawie art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.) na okres trzech lat od dnia zawarcia umowy .

  Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (D. U. z 2015r., poz.2164). Szacunkowa ilość pojazdów przeznaczonych do usunięcia z dróg powiatu oleckiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym zawarta jest w załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, stanowiącego „ Formularz Cenowy”. Zaznacza się, że w ciągu trwania umowy mogą wystąpić zmiany w liczbie usuniętych pojazdów. Ich ilość w pełni uzależniona jest od liczby wydanych dyspozycji do usunięcia pojazdów przez organy kontroli ruchu drogowego oraz kierujących akcją ratowniczą.

  I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. W/w usługa świadczona będzie całodobowo przez 7 dni w tygodniu i polegać będzie na usuwaniu pojazdów z dróg powiatu oleckiego i przechowywaniu pojazdów usuniętych z drogi na parkingu strzeżonym na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

  Zakres podstawowych czynności wchodzących w skład usługi obejmuje:

  a) przyjęcie zlecenia przyjazdu pojazdu usuwanego z drogi,

  b) dojazd do wskazanego przez upoważnioną osobę wydającą dyspozycję usunięcia pojazdu miejsca przebywania pojazdu w czasie 60 min.,

  c) przygotowanie pojazdu lub pojazdów i jego elementów do załadunku (wszelkie prace towarzyszące przygotowaniu pojazdu do transportu),

  d) załadunek pojazdu sprzętem , który dysponuje Wykonawca do wykonywania usunięcia pojazdu określonego rodzaju,

  e) dojazd z pojazdem transportowanym na parking,

  f) rozładunek i przechowywanie pojazdu na parkingu,

  g) przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu przechowywania pojazdów,

  h) wydania pojazdu osobie upoważnionej do jego odbioru tj. osobie wskazanej w zezwoleniu wystawionym przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu lub właścicielowi (posiadaczowi) pojazdu wskazanemu w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe).

  Zastrzega się jednak, że do wydania pojazdu osobie upoważnionej do jego odbioru może dojść jedynie wówczas, gdy przedstawiono:

  - wykonawcy zezwolenie na odbiór pojazdu przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu – o ile było wymagane,

  - uiszczono opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu.

  II DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY

  1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę „Formularz ofertowy” załączony do niniejszego zapytania ofertowego.

  2. Wypełniony „ FORMULARZ CENOWY”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

  3. Wykaz sprzętu do wykonywania usługi usuwania pojazdów należy zamieścić w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem sprzętu specjalistycznego ,który będzie służył do wykonania usługi usuwania różnego rodzaju pojazdów z dróg (w przypadku, gdy oferent nie jest właścicielem należy przedłożyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim).

  4. Opis parkingu strzeżonego na załączniku nr 3 będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego

  5. Dokument potwierdzający prawo dysponowania parkingiem strzeżonym,

  6. Aktualny wypis z CEIDG potwierdzający wpis podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność w zakresie umożliwiającym wykonywanie zamówienia.

  7. Kserokopie dowodów rejestracyjnych zgłoszonych pojazdów wraz ważnymi badaniami technicznymi.

  8. Zaakceptowany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

  III ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

  Wykonawca zobowiązany jest do:

  1. Naliczania opłat z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym dla właściciela lub osoby wskazanej w zezwoleniu na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego, zgodnie z obowiązującymi stawkami ustalonymi przez Radę Powiatu Oleckiego. W roku 2016 obowiązuje Uchwała nr XI/58/2015 Rady Powiatu w Olecku z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu (D.U. Województwa Warmińsko –Mazurskiego z 2015r.,poz. 4077).

  2. Prowadzenia dokumentacji związanej z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów, w szczególności do ewidencji usuniętych i przechowywanych pojazdów oraz udostępniania w każdym czasie na potrzeby Zamawiającego danych dotyczących ilości, rodzaju i czasu przechowywania.

  3. Wykonania każdej dyspozycji usunięcia z drogi i umieszczenia go na parkingu strzeżonym.
  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia związane z holowaniem i przechowywaniem pojazdu, jak również za utratę przedmiotów znajdujących się w pojeździe oraz stanowiących jego wyposażenie.

  IV PRZYGOTOWANIE OFERTY

  Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym i przekazać na adres: Starostwo Powiatowe w Olecku; 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32.

  Oferty należy przekazać w zamkniętych kopertach oznaczonych : „Oferta na usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym usuniętych na podstawie art. 130 a ust.1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym – z dróg powiatu oleckiego”.

  V TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  Oferty należy składać do 4 kwietnia 2016r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego :Starostwie Powiatowym w Olecku ;19-400 Olecko ul. Kolejowa 32, II Piętro , pokój nr 22-„Kancelaria”

  KRYTERIA OCENY OFERT

  1. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen i nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
  Zaoferowane ceny jednostkowe brutto nie mogą być wyższe niż ceny jednostkowe określone w obowiązującej na rok 2016 uchwale Rady Powiatu w Olecku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdu i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

  Stawki zawarte w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

  2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą wynikającą z oceny ofert przeprowadzonej w oparciu o podane kryteria.

  3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować wyłącznie kryterium ceny oferty – cena oferty brutto- 100%

  Cena oferenta = opłata za usunięcie 1 pojazdu +100 x opłata za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym przez jedną dobę

  CENA = CENA OFERTOWA MINIMALNA/CENA OFERENTA X 100

  4. Wszystkie obliczenia ilości punktów ofert dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

  5. Oferty ocenione będą punktowo. Maksymalna liczba punktów , jaką może uzyskać oferta wynosi 100pkt.

  UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.


  Data wprowadzenia: 2016-03-24 1144
  Data upublicznienia: 2016-03-24
  Art. czytany: 1816 razy

  » FORMULARZ CENOWY - rozmiar: 51200 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » FORMULARZ OFERTOWY - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » OFERTA - rozmiar: 50688 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Opis parkingu strzeżonego - rozmiar: 33280 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Projekt umowy - rozmiar: 70144 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wykaz sprzętu - rozmiar: 31232 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Portal e-Urząd  Portal Konsultacje społeczne  Admin
  System BIP Inet