A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZSLiZ Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego „Organizacja spotkań indywidualnych z trenerem personalnym”
» ZSLiZ Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego „Dostawa materiałów na potrzeby warsztatów rękodzielniczych cz. 2 – akcesoria i pomoce techniczne”
» ZSLiZ Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego „Dostawa materiałów na potrzeby warsztatów rękodzielniczych cz. 1 – artykuły przemysłowe i dekoracyjne”
» ZSLiZ Zmiana Modyfikacji zawiadomienia o wynikach zapytania ofertowego na dostawę materiałów na potrzeby warsztatów rękodzielniczych cz. 3 – artykuły pasmanteryjne
» ZSLiZ Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do zajęć grupowych z fizjoterapeutą i trenerem personalnym”
 • Przetargi
 • Emisja obligacji
 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

  WF.3060.3.2017
  Olecko, 30 października 2017 roku

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
  NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

  I. Organizator konkursu – Emitent
  Powiat Olecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Olecku
  ul. Kolejowa 32
  19-400 Olecko
  tel. (87) 520-22-94 lub (87) 520-21-47
  e-mail: starostwo@powiat.olecko.pl
  http://www.powiat.olecko.pl/
  http://www.spolecko.bip.doc.pl/

  II. Określenie przedmiotu konkursu
  1. Przedmiot zamówienia
  Powiat Olecki, zwany dalej Organizatorem lub Emitentem, podjął decyzję o emisji obligacji i określił warunki tej emisji w uchwale Nr XXXII/196/2017 Rady Powiatu w Olecku z dnia 21 września 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

  Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Oleckiego na kwotę 3.730.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Oleckiego na 2017 rok w kwocie 2.160.000 zł wynikającego z realizowanych inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.570.000 zł.

  Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:
  • Seria A17 o wartości 930.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2017 r.,
  • Seria B17 o wartości 930.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2017 r.,
  • Seria C17 o wartości 930.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2017 r.,
  • Seria D17 o wartości 940.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2017 r.

  Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:
  • W 2029 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii A17;
  • W 2030 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii B17;
  • W 2031 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii C17;
  • W 2032 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii D17.
  Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Olecki obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia bez dodatkowych opłat i prowizji.
  Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.
  Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
  2. Zadania Agenta Emisji
  Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:
  • zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
  • organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po ówczesnym zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
  • organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
  • prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

  III. Warunki udziału w konkursie
  W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:
  • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
  • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
  • dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
  • są bankiem lub domem maklerskim,
  • znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
  • nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

  IV. Warunki prowadzenia konkursu
  Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:
  • Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
  • Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;
  • W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;
  • Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
  • Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaże informację o zmianie Oferentom. Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, maja prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
  • W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów;
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.
  Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:
  • Ze strony Emitenta: Sylwia Syperowicz – Skarbnik Powiatu Oleckiego, dane kontaktowe: tel. 87 520 22 94 wew.31, 693 881 015, e-mail: syperowicz@powiat.olecko.pl oraz Magdalena Omilian – Z-ca Głównego Księgowego, dane kontaktowe: tel. 87 520 22 94 wew.30, e-mail: m.omilian@powiat.olecko.pl

  V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu
  1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert
  Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:
  • Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XXXII/196/2017 Rady Powiatu w Olecku z dnia 21 września 2017 r.;
  • Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającą stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;
  • Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
  • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
  • Na kopercie należy umieścić następujące informacje: Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Powiatu Oleckiego. Nie otwierać przed dniem 16 listopada 2017 r. godz. 12:00;
  • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;
  Oferta powinna składać się z:
  • Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – Organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
  • Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
  • Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
  • Projekt umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, w kancelarii (pokój nr 22), nie później niż do dnia 16 listopada 2017 r. do godziny 11:45.

  Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

  2. Rozstrzygnięcie konkursu
  W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:
  • Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, w dniu 16 listopada 2017 r. o godzinie 12:00 w sposób jawny;
  • Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania;
  • Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty;
  • Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

  3. Wybór najkorzystniejszej oferty
  • Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
  • W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia stopy IRR przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 25 października 2017 r., wynoszącą 1,81%.
  • Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie.
  • W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą stopą IRR Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wyboru oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.

  VI. Zawarcie umowy
  Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:
  • Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
  • Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
  • Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

  VII. Załączniki
  1. Formularz ofertowy
  2. Oświadczenie Oferenta
  3. Pakiet dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej Organizatora:
  • Wynik operacyjny budżetu Powiatu Oleckiego za lata 2012 – III kwartał 2017 roku
  Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych Powiatu Oleckiego w latach 2012-2017
  Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie III kw. 2017
  Dochody bieżące 42.175.153,59 43.522.367,78 43.844.262,83 45.622.459,28 45.435.329,89 36.621.894,78
  Wydatki bieżące 40.265.096,05 40.860.343,00 41.962.170,39 44.216.991,85 43.633.078,65 31.849.685,45
  Nadwyżka (+) Deficyt (-) operacyjny (+) 1.910.057,54 (+) 2.662.024,78 (+) 1.882.092,44 (+) 1.405.467,43 (+) 1.802.251,24 (+) 4.772.209,33
  Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdań Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za poszczególne okresy sprawozdawcze

  Wynik budżetu operacyjnego w analizowanych latach wykazywał nadwyżkę operacyjną, co oznacza, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące powiatu.
  W roku 2013 wystąpiła znaczna nadwyżka operacyjna w stosunku do lat pozostałych, która była wynikiem zwiększenia dochodów bieżących powiatu z tytułu wpływu do budżetu 25% środków za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnej Skarbu Państwa w prawo własności w kwocie ok. 1.000.000 zł. Dochód ten był jednorazowym wpływem do budżetu.
  Natomiast w roku 2015 wynik operacyjny budżetu znacznie odbiega od średnich wygospodarowywanych nadwyżek operacyjnych, ponieważ Powiat w latach 2014-2016 realizował duży projekt bieżący ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” o ogólnej wartości prawie 4.000.000 zł. Najwyższa kwota wydatków bieżących przypadła na rok 2015 natomiast dotacja na wydatki poniesione w roku 2015 w kwocie ponad 360.000 zł wpłynęła na konto Powiatu dopiero w 2016 roku, dlatego wynik na operacjach bieżących w tej kwocie był niższy. Podobna sytuacja miała miejsce po zakończeniu realizacji projektu w 2016 roku. Środki z ostatniego wniosku o płatność za wykonane wydatki bieżące wpłynęły do Powiatu w roku 2017 w kwocie prawie 400.000 zł. W przypadku realizacji dochodów i wydatków w 100% w poszczególnych latach budżetowych nadwyżka operacyjna powiatu wyniosłaby w roku 2015 ok. 1.765.467,43 zł, a w roku 2016 ok. 2.202.251,24 zł.
  Wykonanie nadwyżki operacyjnej po III kwartałach 2017 roku wynosi 4.772.209,33 zł i jest zbliżone do poziomu wykonania nadwyżki operacyjnej po III kwartałach roku 2016, która wynosiła 4.398.519,68 zł. Zaniżona zaplanowana nadwyżka operacyjna w III kwartale bieżącego roku wynika z ostrożności planowania budżetu. W poprzednich latach występowała analogiczna sytuacja w zakresie planowania budżetu natomiast faktyczne wykonanie wynika ze sprawozdawczości.

  • Sprawozdania budżetowe i finansowe:
   Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za 2016 rok,
   roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za III kwartały 2017 roku,
   informacja z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za I półrocze 2017 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Powiatu Oleckiego wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  • Uchwały Rady Powiatu w Olecku:
   Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIII/205/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2017-2032;
   Uchwała Rady Powiatu Nr XXXIII/206/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017;
   Uchwała Rady Powiatu Nr XXXII/196/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  • Wykaz aktualnego zadłużenia Powiatu Oleckiego z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

  Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzenia dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzoru i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.
  Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydała jeszcze opinii dotyczącej możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 3.730.000 zł przez Powiat Olecki. W chwili wydania opinii przez RIO Powiat udostępni ją do wglądu na stronie BIP Urzędu.


  Data wprowadzenia: 2017-10-30 1150
  Data upublicznienia: 2017-10-30
  Art. czytany: 4130 razy

  » Informacja półroczna 2017 r wraz z opinią - rozmiar: 32824076 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » obligacje 2017- załaczniki - rozmiar: 41138286 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Ogłoszenie o konkursie ofert - rozmiar: 44082 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Ogłoszenie o konkursie ofert - rozmiar: 2950429 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu-2016 wraz z opinią - rozmiar: 33093999 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Sprawozdania budżetowe - rozmiar: 1796209 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Uchwała w sprawie emisji obligacji - rozmiar: 676428 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała w spr.budżetu-26.10.2017 - rozmiar: 19869918 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Uchwała w spr.WPF 2017-2032 - 26.10.2017 - rozmiar: 3863288 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zadłużenie Powiatu na 30.09.2017 r - rozmiar: 14638 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
  » Załączniki - rozmiar: 35328 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca


  Zapisy na bezpłatne usługi  Admin


  System BIP Inet