A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZSLiZ Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego „Dostawa materiałów na potrzeby warsztatów rękodzielniczych cz. 2 – akcesoria i pomoce techniczne”
» ZSLiZ Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego „Dostawa materiałów na potrzeby warsztatów rękodzielniczych cz. 1 – artykuły przemysłowe i dekoracyjne”
» ZSLiZ Zmiana Modyfikacji zawiadomienia o wynikach zapytania ofertowego na dostawę materiałów na potrzeby warsztatów rękodzielniczych cz. 3 – artykuły pasmanteryjne
» ZSLiZ Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do zajęć grupowych z fizjoterapeutą i trenerem personalnym”
» Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
 • Przetargi
 • Zapytania ofertowe
 • ZSLiZ Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „Organizacja spotkań indywidualnych z trenerem personalnym”

  Olecko, 24 lipiec 2020 r.

  Zapytanie ofertowe nr SK.261.24.2020

  Ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tylko przepisy Kodeksu cywilnego.

  Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi
  pn. „Organizacja spotkań indywidualnych z trenerem personalnym” realizowana z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. Tworzenie grup wsparcia
  dla osób z otyłością, w ramach Działania 2. Prowadzenie działań na rzecz zachowania właściwej masy ciała; w zakresie Celu Operacyjnego nr 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

  Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
  ul. Gołdapska 29, 19-400 Olecko
  tel. 87 520 22 51, fax 87 520 22 52
  e-mail: zsliz.olecko1@gmail.com

  ROZDZIAŁ 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  Przedmiotem rozpoznania cenowego rynku jest „Organizacja spotkań indywidualnych z trenerem personalnym” obejmujących 200 godz. (5 spotkań x 40 osób x 1 godzina zegarowa)

  ROZDZIAŁ 2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

  Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.
  Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
  ul. Gołdapska 29, 19-400 Olecko

  ROZDZIAŁ 3. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:

  1. Wykonawca musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:
  1) spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej/zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi dokument potwierdzający ukończenie studiów zawodowych
  lub wyższych na kierunku wychowanie fizyczne,
  2) przedłoży dyplom uzyskania trenera personalnego.

  2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 polegać
  na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
  3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
  że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
  na potrzeby realizacji zamówienia, ponadto:
  1) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
  lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
  w postępowaniu,
  2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których
  te zdolności są wymagane.
  4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy wpływa negatywnie na terminową realizację harmonogramu zamówienia. W zaistniałym przypadku Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  5. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1 dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

  ROZDZIAŁ 4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
  2. Ofertę należy przygotować w języku polskim, na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, który będzie własnoręcznie podpisany przez Wykonawcę
  i dostarczony osobiście lub pocztą tradycyjną do siedziby Zamawiającego albo zeskanowany i wysłany pocztą elektroniczną na adres e-mail: zsliz.olecko1@gmail.com.
  3. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
  4. Oferta musi być własnoręcznie podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
  w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątką imienną. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu
  z właściwego rejestru do oferty należy dołączyć kopię stosownego pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy – jeżeli zostało udzielone.
  5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany
  w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone do siedziby Zamawiającego lub przesłane na e-mail: zsliz.olecko1@gmail.com przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA OFERTY”.
  6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

  ROZDZIAŁ 5. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY:

  1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
  2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 2.
  3. Klauzula informacyjna - Załącznik nr 3.
  4. Informacja dotycząca możliwości realizacji w sobotę – Załącznik nr 4.
  5. Dyplom ukończenia studiów zawodowych lub wyższych na kierunku wychowanie fizyczne.
  6. Dyplom uzyskania trenera personalnego.

  ROZDZIAŁ 6. ZŁOŻENIE OFERTY I JEJ OCENA:

  1. Ofertę należy przesłać na e-mail: zsliz.olecko1@gmail.com lub złożyć osobiście, pocztą tradycyjną
  albo kurierem na adres:

  Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych, ul. Gołdapska 29, 19-400 Olecko
  w terminie do dnia 05.08.2020 r. do godz. 15.00
  (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

  w zamkniętej kopercie z adnotacją:
  „Organizacja spotkań indywidualnych z trenerem personalnym”

  2. Termin składania ofert upływa w dniu 05.08.2020 r. o godz. 15.00.
  3. Za datę i godzinę złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty pod wskazany w zapytaniu adres.
  Na Wykonawcy ciąży obowiązek złożenia oferty w terminie. Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje związane z niezłożeniem oferty w terminie i w sposób wyżej opisany.
  4. Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań
  nie będą rozpatrywane.
  5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także za opóźnienie wynikające z niedostarczenia przesyłki na czas.

  ROZDZIAŁ 7. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONEJ OFERTY:

  1. Kryterium oceny ofert: cena brutto oraz możliwość wykonywania usługi w sobotę.
  2. Zamawiający przyjmuje następującą wagę punktową dla kryterium oceny ofert, jakim jest cena.
  Wartość punktowa kryteriów będzie wyliczana według wzoru:

  cena najniższa
  C= ------------------------ x 100% x 80
  cena badanej oferty

  gdzie: C = wartość punktowa ceny

  Najniższa cena otrzyma maksymalną ilość punktów w badanym kryterium - 80,

  3. Zamawiający przyjmuje następującą wagę punktową dla kryterium oceny ofert, jakim jest możliwość wykonywania usługi w sobotę.

  Dla oceny kryterium możliwość wykonywania usługi w sobotę, przyznawanie punktacji odbywać się będzie w następujący sposób:
  a) 0 punktów - otrzyma oferta, w której Wykonawca nie wskaże możliwości wykonywania usługi
  w sobotę,
  b) 20 punktów - otrzyma oferta, w której Wykonawca wskaże możliwość wykonywania usługi w sobotę.

  Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w badanym kryterium – 20 pkt

  Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże możliwości wykonywania usługi w sobotę, przyjmuje się iż w powyższym kryterium Wykonawca otrzyma 0 punktów.

  Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

  P = Pc+Ps

  gdzie: P = łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
  Pc - liczba punktów dla kryterium Cena brutto oferty,
  Ps - liczba punktów dla kryterium możliwość wykonywania usługi w sobotę

  Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
  Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

  ROZDZIAŁ 8. WYJAŚNIANIE TREŚCI OFERT, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, UZUPEŁNIANIE OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW I PEŁNOMOCNICTW:

  1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnień złożonych dokumentów.
  2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców złożenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców złożenia, w wyznaczonym terminie, oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, lub złożył oświadczenia, dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy nie będzie rozpatrywana
  albo konieczne będzie unieważnienie zapytania ofertowego.
  4. Zamawiający poprawia w ofercie:
  1) oczywiste omyłki pisarskie,
  2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  ROZDZIAŁ 9. OCENA ZŁOŻONYCH OFERT:

  1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena (80%) i możliwość wykonywania usługi w sobotę (20%).
  2. Wykonawca w przedstawionej ofercie powinien zaoferować ceny w złotych polskich, z dokładnością
  2 miejsc po przecinku.
  3. W przypadku różnic ceny ofertowej podanej liczbowo i słownie w formularzu ofertowym, za właściwą uznaje się cenę podaną liczbowo.
  4. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i który uzyska największą ilość punktów.
  5. Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty objęte przedmiotem zamówienia, zwracając szczególną uwagę na to, że Zamawiający nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu podczas wykonywania przedmiotowej usługi. Koszty, które nie zostaną wycenione nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu przedmiotu zamówienia, gdyż Zamawiający przyjmuje, że ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w szczegółowej wycenie przedmiotu zamówienia.  ROZDZIAŁ 10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

  1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty,
  które przesłały oferty w ustalonym terminie.
  2. Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą na okres przewidziany w zapytaniu ofertowym.
  3. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
  4. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji postępowania ofertowego.
  5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.

  ROZDZIAŁ 11.
  INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
  2. Zapytanie ofertowe unieważnia się w szczególności, jeżeli:
  1) nie wpłynęła żadna oferta,
  2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć
  na sfinansowanie zamówienia,
  3) zawiera błędy popełnione przez zamawiającego uniemożliwiające kontynuowanie zapytania ofertowego bądź zawarcie umowy.

  ROZDZIAŁ 12. INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Zamawiający nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu podczas wykonywania przedmiotowej usługi.
  2. Płatność na podstawie wystawionej faktury/rachunku po zrealizowaniu zajęć w danym miesiącu w terminie do 21 dni.
  3. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Marzanna Pojawa-Grajewska,
  tel. 506 497 118.  W załączeniu:
  Załącznik nr 1 - druk Oferty cenowej.
  Załącznik nr 2 - druk Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
  Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna

  Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
  ul. Gołdapska 29, 19-400 Olecko oraz zamieszczono pod adresem: https://www.spolecko.bip.doc.pl/.


  Zatwierdził:
  Marzanna Pojawa-Grajewska

  Załącznik Nr 1


  ...................................................................... ........................................................
  ...................................................................... (miejscowość, data)
  ......................................................................
  (imię i nazwisko, adres, tel. fax. email)

  Oferta cenowa

  Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego (zgodnie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP) przedmiotem którego jest zadanie pn: „Organizacja spotkań indywidualnych z trenerem personalnym” realizowana z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością,
  w ramach Działania 2. Prowadzenie działań na rzecz zachowania właściwej masy ciała; w zakresie Celu Operacyjnego nr 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa oferuję wykonanie usługi:

  Organizacja spotkań indywidualnych z trenerem personalnym
  – 200 godz. (5 spotkań x 40 osób x 1 godzina zegarowa)
  zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym,
  za kwotę w wysokości: …………… zł brutto
  (słownie zł: …………………………………………………..……..............................)

  1. Wymagany termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.
  2. Oświadczam, że powyższa cena obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy.
  3. Oświadczam, że zawarte w „Zapytaniu ofertowym” warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach.


  Zakres i rodzaj wykonywanych usług Liczba oferowanych działań Cena jednostkowa
  za jedną godzinę
  netto VAT Cena jednostkowa brutto Cena
  netto VAT Wartość
  łączna
  brutto PLN
  Organizacja spotkań indywidualnych
  z trenerem personalnym 200 godz.
  (5 spotkań x 40 osób
  x 1 godz. zegarowa)

  Suma


  Do oferty dołączam:
  1. ………………………..…………………………………….
  2. ………………………………………………………………
  3. ………………………………………………………………
  4. ………………………………………………………………
  5. ……………………………………………………………….


  .................................................................
  (czytelny podpis Oferenta)

  Załącznik Nr 2

  Wykonawca/ nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  Adres Wykonawcy ……………………………………….……………………………………………………………
  Tel./fax, e-mail ………………………………………………………..…………………………………………………

  WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
  W WYKONYWANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Składając ofertę w rozpoznaniu cenowym rynku na zadanie pn. „Organizacja spotkań indywidualnych
  z trenerem personalnym” realizowana z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością, w ramach Działania 2. Prowadzenie działań na rzecz zachowania właściwej masy ciała; w zakresie Celu Operacyjnego nr 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

  Lp. Imię i nazwisko Potwierdzenie
  posiadania wykształcenia
  w zakresie
  wychowania fizycznego Potwierdzenie
  posiadania uprawnień
  trenera personalnego
  1 2 3 4
  1.

  Na spełnienie warunku w zapytaniu ofertowym oświadczam, że dokumenty potwierdzające wykształcenie
  i uprawnienia załączam do oferty.
  .......................................... ..................................................................
  (miejscowość, data ) (Czytelny podpis Oferenta)


  Załącznik Nr 3
  Klauzula informacyjna


  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

  informuję, że:
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
  z siedzibą w Olecku, tel. 87 520-22-51, e-mail zsliz.olecko1@gmail.com. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku możliwy jest pod numerem tel. 87 520-22-51 lub adresem email: iod.zsliz.olecko@wp.pl
  2. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz Kodeksu cywilnego na „Organizacja spotkań indywidualnych z trenerem personalnym” realizowana z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia
  na lata 2016-2020 pn. Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością, w ramach Działania 2. Prowadzenie działań na rzecz zachowania właściwej masy ciała; w zakresie Celu Operacyjnego nr 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.
  3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez czas realizacji + 10 lat jako okres kontrolny
  i archiwalny.
  5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
  do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
  8. Nie przysługuje Pani/Panu:
  − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
  gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  .......................................... ..................................................................
  (miejscowość, data) (Czytelny podpis Oferenta)


  Załącznik nr 4

  Oświadczenie
  dotyczące możliwości realizacji zajęć w sobotę
  Ja, niżej podpisany oświadczam, że:
  - mogę realizować zajęcia indywidualne w soboty*,
  - nie mogę realizować zajęcia indywidualne w soboty*.

  ………………………………………….
  czytelny podpis Oferenta

  *niewłaściwe proszę skreślić


  Data wprowadzenia: 2020-07-28 1505
  Data upublicznienia: 2020-07-28
  Art. czytany: 49 razy

  » Zapytanie -SK.261.24.2020- trener personalny. - rozmiar: 270848 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca


  Zapisy na bezpłatne usługi  Admin


  System BIP Inet