A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Powiat Olecki: „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia w ramach projektu pn. Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7 - oblodzenie/1
» Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
» Petycja w sprawie utworzenia w szpitalu w Olecku oddziału geriatrycznego.
» Petycja w sprawie zatrudnienia w Olecku lekarza specjalisty w zakresie okulistyki
 • Finanse i mienie
 • Budżet
 • 2005 (archiwum)
 • Wykonanie budżetu Powiatu w Olecku za 2005r.

  W dniu 7 marca 2006r. Zarząd Powiatu w Olecku przyjął uchwałę nr 214/2006 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Olecku za rok 2005 oraz uchwały: nr 215/2006 w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu zakładów Opieki Długoterminowej w Jaśkach za 2005r. i nr 216/2006 w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olecku w likwidacji. Sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania z wykonania planu finansowego zadań administracji rządowej zleconych powiatowi ustawowo zaopiniowała pozytywnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie.
  W dniu 13 marca 2006r. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w składzie: Andrzej K. Kamiński, Andrzej Wojczulewicz, i Ilona E. Gajewska opierając się na wypracowanej opinii z dnia 13 marca 2006r. w sprawie oceny działalności finansowej Zarządu Powiatu oraz wykonaniu budżetu Powiatu w Olecku za 2005r. i działając na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Wniosek Komisji Rewizyjnej został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.
  W dalszej kolejności sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w Olecku za 2005r. było przedmiotem obrad Rady Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2006r. Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w Olecku za 2005r. oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Oleckiego.

  Poniżej skrócona informacja nt. wykonania budżetu Powiatu w Olecku za 2005r.
  Budżet Powiatu wg uchwały budżetowej z dnia 28.12.2004r. wynosił:
  - dochody 28.071.530 zł
  - wydatki 28.039.792 zł
  - deficyt budżetu 31.738 zł.

  W ciągu roku planowane dochody i wydatki wielokrotnie ulegały zmianom i po zmianach wyniosły:
  Plan po zmianach:
  dochody 30.327.932 zł, wykonanie 30.447.140 zł, % planu 100,39
  wydatki 32.061.849 zł. wykonanie 32.043.507 zł, % planu 99,94
  deficyt budżetowy 1.733.917 zł, wykonanie 1.596.367 zł, % planu 92,07%.

  Na wysokość deficytu budżetowego w kwocie 1.596.363 zł Zarząd Powiatu nie miał wpływu, ponieważ było to wynikiem nie otrzymanych środków z pożyczki na prefinansowanie dróg w ramach realizowanych programów ZPORR w wysokości 1.887.123 zł i dotacje z budżetu państwa na w/w zadania w wysokości 251.617 zł. Ogólna wartość sfinansowana pożyczką i własnymi środkami wynosi 2.138.740 zł. Reasumując powyższe, na koniec okresu wystąpiłaby nadwyżka budżetowa w wysokości 542.377 zł.

  Plan dochodów zrealizowano w 100,39%, w tym własne w 102,52%.
  Plan wydatków zrealizowano w 99,94%, w tym: wydatki bieżące w 99,94%, majątkowe w 99,96%;
  Deficyt budżetowy – niższy od planowanego o 137.550 zł.

  Dochody własne zostały zrealizowane w pełni, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano wyższe od planowanych o 59.910 zł. Ponadto nie otrzymano pełnych kwot dotacji:
  - na wypłatę stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych dotyczącej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko- Mazurskiego (501 zł),
  - na wyposażenie szpitala oleckiego w sprzęt medyczny i sieć komputerową dla „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o. pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa (2.554 zł).
  Wykonanie wydatków jest mniejsze w stosunku do planu o 18.342 zł.

  Stan zobowiązań na koniec 2005r. wg tytułów dłużnych (zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, tj. bez zobowiązań bieżących jednostek budżetowych) wynosił 11.164.423 zł, w tym kredyty bankowe i pożyczki długoterminowe 11.164.423 zł.
  Procentowy udział zadłużenia w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2005 wynosi 36,67% (w roku 2003 wynosił 40, 32%, w roku 2004 wynosił 40,1% ).

  Według opinii Izby Obrachunkowej łączna kwota długu na koniec 2005r. bez kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami funduszy strukturalnych (nie otrzymane środki na prefinansowanie zadań drogowych) wynosi 9.277.300 zł, co stanowi 30,47% dochodów wykonanych.

  Sp. U. Sawicka
  Wydział Organizacji i Spraw Społecznych

  Uchwała Zarządu Powiatu nr 214/06 z dnia 07 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Olecku za 2005 rok dostępne w tej samej kategorii: fianse i mienie.


  Data wprowadzenia: 2006-04-10 0903
  Data upublicznienia: 2006-04-10
  Art. czytany: 7308 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Sawicka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet