A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy, SPZZOD Olecko Kolonia 4
» Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 95 - burze z gradem/2, upał/2
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 44 - burze z gradem/2
» Uchwała RIO.VIII-0120-287/19 z 21.05.2019r. w spr. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej RP w Olecku w sprawie udzielenia abbsolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2018r.
» Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki położonej w obrębie Olecko 2 miasta Olecko
 • Aktualności
 • ZSLiZ - Ogłoszenie na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Modernizacja i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodach gastronomicznych i hotelarskich (...)”

  OGŁOSZENIE - ROZPOZNANIE CENOWE RYNKU

  na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Modernizacja i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodach gastronomicznych i hotelarskich – Pewnym krokiem w zawodową przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 3-,,Infrastruktura Społeczna’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.  Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy).


  Zamawiający:

  Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
  ul. Gołdapska 29
  19-400 Olecko
  tel. 87 520 22 51; fax. 87 520 22 51
  e-mail: zsliz@zsliz.olecko.pl


  Osoby do kontaktu:

  Agnieszka Kondracka – Sekretarz szkoły

  Nr umowy projektu: UDA-RPWM.03.01-28-011/10-00


  Wartość projektu:

  Całkowita wartość projektu: 1 907 933,95 zł(słownie: jeden milion dziewięćset siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy zł 95/100).

  Wydatki kwalifikowalne: 1 861 939,95 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć zł 95/100).

  Środki europejskie(EFRR): 1 582 648,95 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem zł 95/100).


  Opis zamówienia:

  Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Modernizacja i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodach gastronomicznych i hotelarskich – Pewnym krokiem w zawodową przyszłość”. Audyt powinien obejmować analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie. Audyt powinien przebiegać zgodnie z założeniami dokumentu - „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2010r.” - dostępnym na stronie internetowej RPO W i M - www.rpo.warmia.mazury.pl.


  Czas realizacji:

  - orientacyjny termin realizacji – 9 czerwca – 19 czerwca 2011 r.

  Zakończenie audytu 19 czerwca 2011 r.


  O dokładnym terminie wykonania audytu Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie
  5 dni przed Wykonaniem zlecenia- dopuszcza się przekazanie informacji faxem
  .


  Wymogi udziału wykonawców:

  1) Odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie tj:

  a) udokumentowane kwalifikacje do realizacji zadań o podobnym charakterze,

  b) udokumentowane doświadczenie:
  - w zakresie audytowania projektów, w których podejmowane były działania o
  podobnym charakterze,
  - związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
  Pochodzących z Unii Europejskiej;
  - w przeprowadzeniu audytu zewnętrznego.

  2) Wykonawca ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia:

  a) wykazu wykonywanych audytów projektów wraz z terminem ich wykonania,

  b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na
  temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,

  c) potwierdzonych za zgodność z oryginałem
  dokumentów potwierdzających kwalifikacje
  zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

  3) Powyższe dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia.

  4) Złożone oświadczenie o spełnieniu wymogów wynikających z odnośnych przepisów prawa i wytycznych obowiązujących w RPO Wi M na stronie 16.

  5) Mając na uwadze poprawność i kompleksowość audytu zalecane jest, aby jednym
  z członków zespołu audytowego była osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.


  Kryteria udzielenia zamówienia:

  Cena – 100%

  Termin składania ofert:

  Do dnia: 30.05.2011 r. Godzina: 10:00  Miejsce składania ofert:

  Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych (sekretariat)
  ul. Gołdapska 29, 19-400 Olecko


  Warunki otwarcia ofert:

  Data: 30.05.2011 r. Godzina 10:15
  Załączniki:

  1. Formularz cenowy.

  2. Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia.  Data wprowadzenia: 2011-05-20 1109
  Data upublicznienia: 2011-05-20
  Art. czytany: 3116 razy

  » Załacznik Nr 1 - Formularz cenowy oferty na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu - rozmiar: 49664 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 2 - Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia - rozmiar: 48640 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Portal e-Urząd  Portal Konsultacje społeczne  Admin
  System BIP Inet