A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» ROZEZNANIE CENOWE „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania, wraz z przeprowadzeniem szkolenia w ramach projektu pn. Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznego
» Zarząd Powiatu w Olecku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
» Zarządzenie Nr 17/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
» Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący schronisk dla bezdomnych zwierząt
» PZD - OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na: Zakup soli drogowej w ilości 130 ton z transportem do siedziby Zamawiającego.
 • Nabór pracowników
 • STAROSTA OLECKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu

  STAROSTA OLECKI
  OGŁASZA NABÓR
  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  w Starostwie Powiatowym w Olecku
  19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32, tel. 087 5202475


  I. Niezbędne wymagania do podjęcia pracy na ww. stanowisku:

  1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  2) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  3) wykształcenie wyższe , lub średnie. W stosunku do osób z wykształceniem średnim wymagany jest co najmniej 2-letni staż pracy,

  4) nieposzlakowana opinia,

  II. Dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na ww. stanowisku:

  1) znajomość ustaw:

  a) z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

  b) z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym,

  c) z dnia 25 września 2001r. – o transporcie drogowym,

  d) z dnia 5 stycznia 2011r. – o kierujących pojazdami,

  e) z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny,

  f) z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny wykonawczy.

  2) umiejętność obsługi komputera.

  3) kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy,

  III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1) prowadzenie bieżących spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami (wydawanie krajowych praw jazdy, wydawanie międzynarodowych praw jazdy),

  2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami oraz przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały cofnięcie, zatrzymywanie
  i zwracanie praw jazdy,

  3) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie i psychologiczne,

  4) wydawanie, przedłużanie, rozszerzanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji administracyjnej osobie, która spełnia wymagania określone w ustawie o kierujących pojazdami,

  5) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem osób na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierujących pojazdami,

  6) wpisywanie do ewidencji instruktorów i wykładowców nauki jazdy,

  7) inne wynikające z przepisów prawa.

  IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1) praca przy komputerze,

  2) praca w biurze zlokalizowanym na I piętrze w budynku nie posiadającym windy,

  3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

  4) praca głównie siedząca ale też wymagająca sprawności ruchowej niezbędnej do monitoringu zajęć w miejscu ich odbywania,

  V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – maj 2015 rok –7,5 %

  VI. Wymagane dokumenty:

  1) list motywacyjny,

  2) życiorys (CV),

  3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 115, poz. 971)

  4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

  5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

  6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych,

  7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458
  z póź.zm.)

  VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 07 lipca 2015r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32 (pokój nr 22) w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu” osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Starostwa). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  VIII. Dodatkowe informacje:

  1. Złożone dokumenty będą sprawdzone pod względem kompletności i spełnienia wymagań określonych w powyższym ogłoszeniu.

  2. Osoby które spełniły wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną i napisanie testu. W związku z powyższym proszę o podanie numeru telefonu.

  3. Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół.

  4. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

  5. W przypadku wygrania konkursu, przed zatrudnieniem kandydat zobowiązany jest dostarczyć zapytanie o udzielenie informacji o sobie z Krajowego Rejestru Karnego.

  6. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę z tym, że pierwsza umowa zawarta będzie na czas ściśle określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.


  Olecko,23.06.2015 r.


  Wicestarosta Olecki
  Kazimierz Iwanowski  Data wprowadzenia: 2015-06-23 0959
  Data upublicznienia: 2015-06-23
  Art. czytany: 2217 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet