Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

2020-12-09 1200
Art. czytany: 15679 razy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05.2016) informujemy, że:

Administrator, dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Olecku reprezentowane przez Starostę Oleckiego.

Kontakt z administratorem:
1) Osobiście: w siedzibie Starostwa, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko;
2) telefonicznie: 87 739 18 65
3) pisemnie: Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko lub na adres poczty elektronicznej: [email protected].

Inspektor Ochrony Danych

W Starostwie Powiatowym w Olecku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - Pan Mirosław Górski, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych, podanie danych

Państwa dane będą przetwarzane przez Starostwo Powiatowe w Olecku w następujących celach:
1) wypełnienia obowiązków prawnych - w szczególności zadań wynikających z:
a. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 511)
b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U. 1998 nr 103 poz. 652)
2) Wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym
a) art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 511).
3) Wykonywania zadań w ramach sprawowania władzy publicznej
a) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 511)
4) wykonanie umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem – w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych.

Dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia umowy, podanie danych jest obowiązkowe do celów zawarcia umowy.

5) rekrutacji i promocji – w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody od kandydatów lub osób uczestniczących w akcjach promocyjnych przy wykorzystaniu ich wizerunku.
6) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy w ramach prawnie uzasadnionego interesu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
W przypadku gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody bądź zakończenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być ujawnione/udostępnione następującym odbiorcom:
1) Operatorom pocztowym
2) Firmom odpowiedzialnym za obsługę techniczno – administracyjną Starostwa
3) Bankom
4) Podmiotom świadczącym pomoc prawną

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Olecku macie Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Starostwo Powiatowe w Olecku nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Olecku. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niemożliwości zawarcia umowy.