A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe nr SK.261.17.2020 na „Dostawę fabrycznie nowego sprzętu do zajęć grupowych z fizjoterapeutą i trenerem personalnym”
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54 - burze z gradem/2
» Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2020r.
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia w ramach Szkoły Policealnej Nr 1 przy ZSLiZ w Olecku, ul. Gołdapska 29 nowych kierunków kształcenia.
» Zarząd Powiatu w Olecku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Aktualności
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa drogi powiatowej nr 1816N na odcinku Dunajek - Świętajno

  Olecko: Przebudowa drogi powiatowej nr 1816N na odcinku Dunajek - Świętajno

  Numer ogłoszenia: 31264 - 2016; data zamieszczenia: 12.02.2016


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. Nazwa i adres:
  Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku , ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 5202224, faks 087 5202225.

  2. Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1816N na odcinku Dunajek - Świętajno.

  2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1816N na odcinku Dunajek - Świętajno zgodnie z dokumentacja projektową. Całkowita długość odcinka drogi wynosi 2,756 km. Zakres prac obejmuje: przebudowę nawierzchni jezdni; przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi; budowę ciągów pieszych; budowę zatok autobusowych; budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych; odwodnienie korpusu drogowego; wykonanie stałej organizacji ruchu i urządzeń brd. W przypadku określenia w dokumentacji projektowej nazw własnych wyrobów, producentów, oznaczeń handlowych, należy traktować je jako przykładowe i zastosować materiały równoważne o para-metrach nie gorszych niż określone w dokumentacji.

  45.23.31.40-2.

  5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  7. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  1. Informacja na temat wadium:


  1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000.00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-02-29 do godz. 10:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ S.A. Oddział w Olecku 65 2030 0045 1110 0000 0185 0180; b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b: nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

  2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

  • Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  • Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca posiada doświadczenie wyrażające się wykonaniem należy-cie: 1) co najmniej dwóch robót budowlanych z branży drogowej w zakresie budowy lub przebudowy drogi o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto każda, 2) co najmniej dwóch robót budowlanych z branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie budowy lub przebudowy kanalizacji deszczowej o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

  • Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym do wyko-nania zamówienia, t.j.: min. 1 wytwórnia mas bitumicznych, min. 1 rozkładarka mas bitumicznych, min. 2 walce statyczne,min. 2 walce wibracyjne, min. 2 koparki, min. 4 samochody do mas bitumicznych, min 3 samochody do robót ziemnych.

  • Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1)obsadzenie stanowiska kierownika budowy o pięcioletnim doświadczeniu w zakresie robót drogowych, w tym nie mniej niż trzy lata w charak-terze kierownika robót. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 2)obsadzenie stanowiska kierownika robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych. Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

  • Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  3. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

  1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  5) Inne dokumenty:

  1. Formularz oferty 2. Kosztorys ofertowy 3. Harmonogram rzeczowo - finansowy 4. Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym (jeżeli dotyczy) 5. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy) 6. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  1. Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony.

  2. Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 94
  • 2 - Okres gwarancji i rękojmi - 6

  3. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


  Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o czas niezbędny do zrealizowania zadania: a) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy; b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 2. Zmiany osobowe pod warunkiem, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganej postanowieniami SIWZ. 3. Zmiany podmiotów na zasoby których Wykonawca powoływał się w ofercie w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, iż proponowany inny podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  4. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spolecko.bip.doc.pl

  5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku ul. Wojska Polskiego 12 19-400 Olecko.

  6. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko pokój nr 5.

  7. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  8. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie dofinansowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2018.

  9. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Olecko, dnia 12.02.2016r.


  Data wprowadzenia: 2016-02-12 1105
  Data upublicznienia: 2016-02-12
  Art. czytany: 2910 razy

  » 1_Projekt_zagospodarowania_terenu - rozmiar: 23139770 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » 2_Projekt_stalej_organizacji_ruchu - rozmiar: 2589998 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » 3_Szczegolowe_specyfikacje_techniczne - rozmiar: 1250874 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » 4_22_Przedmiar_robot - rozmiar: 106125 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » 4_23_Kosztorys_ofertowy - rozmiar: 62944 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - rozmiar: 29660 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Formularz Oferty - rozmiar: 41984 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Harmonogram rzeczowo - finansowy - rozmiar: 46080 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym - rozmiar: 28991 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » ogłoszenie o zamówieniu - rozmiar: 32385 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - rozmiar: 28530 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Oświadczenie o spełnianiu warunków - rozmiar: 25734 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » oświadczenie że osoby posiadają wymagane uprawnienia - rozmiar: 36864 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona - rozmiar: 64386 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Umowa - SIWZ - rozmiar: 148480 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - rozmiar: 27213 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » wykaz narzędzi - rozmiar: 42496 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » wykaz osób - rozmiar: 37888 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » wykaz robót budowlanych - rozmiar: 45056 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów - rozmiar: 27713 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565
  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku

  Portal e-Urząd  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Portal Konsultacje społeczne  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca


  Zapisy na bezpłatne usługi  Admin


  System BIP Inet