(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Organy Powiatu
A Starostwo Powiatowe
A Oświadczenia majątkowe
A Gminy
A Jednostki organizacyjne
A Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
A Spółki prawa handlowego
A Organizacje pozarządowe
A Finanse i mienie
A Nabór pracowników
A Przetargi
A Licytacje
A Jak załatwić sprawę
A Aktualności
A Ostrzeżenia pogodowe
A Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
A Kontrole
A Petycje
A Lobbing
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Nieodpłatna pomoc prawna
A Informacja publiczna
A Obsługa osób niepełnosprawnych
A Wybory samorządowe 2018
A Dostępność
A Biuro Rzeczy Znalezionych
A Prawo miejscowe
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
  
A Skargi i Wnioski
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A Podstawy prawne działania powiatu
A Sprzedaż nieruchomości powiatu
A Wybory samorządowe 2010
A Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
A» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - burze /1
A» Uchwała Nr XXII/166/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olecku z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2020 rok.
A» Uchwała Nr XXII/165/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
A» Uchwała Nr XXII/164/2021 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olecku
 • Dostępność
 • Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku

  Starostwo Powiatowe w Olecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku.

  Dane teleadresowe jednostki:
  Starostwo Powiatowe w Olecku
  19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32
  Telefon: 87 739 18 65
  Faks: 87 520 32 19
  E-mail: [email protected]
  Epuap: /oleckosp/skrytka

  Data publikacji strony internetowej BIP: 2003-06-17.

  Data ostatniej istotnej aktualizacji BIP: 2003-06-17.

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Dokłada się wszelkich starań, aby usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku.

  Treści niedostępne

  • nagrania z posiedzeń sesji Rady Powiatu nie posiadają napisów dla osób głuchych – trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji;
  • linki prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie i nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych – trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji;
  • brak alternatywnych opisów i tytułów zdjęć i obrazków – trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji;
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF, DOC, itp. – użytkownicy mogą je rozpoznać narzędziem OCR, jedno z darmowych narzędzi znajduje się na stronie internetowej OnlineOCR www OnlineOCR; w przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do Starostwa Powiatowego w Olecku w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu;
  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku pewne dokumenty opublikowane są niedostępne, ponieważ: pochodzą z różnych źródeł; są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt; opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji; opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  Ułatwienia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

  Strona internetowej Biuletynu informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku posiada następujące ułatwienia:

  • możliwość powiększenia wielkości czcionek na stronie,
  • mapa strony.

  Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

  Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21.

  Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21.

  Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Olecku.

  Skróty klawiszowe

  Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku można korzystać ze skrótów klawiaturowych.

  TAB – przejście do kolejnego elementu
  SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
  CTRL + + – powiększanie strony
  CTRL + - – zmniejszanie strony

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Koordynatorem do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Olecku jest Halina Kasicka, adres poczty elektronicznej [email protected]. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 87 739 45 60.

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Ostrowski, adres poczty elektronicznej  [email protected]. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 87 739 18 58.

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Postępowanie odwoławcze

  Zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów oraz elementów niedostępnych cyfrowo, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego na warunkach określonych w ustawie.

  Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową, aplikację mobilna lub ich element chodzi,
  • sposób kontaktu.

  Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Starostwo Powiatowe w Olecku zrealizuje żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Starostwo Powiatowe w Olecku niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Starostwo Powiatowe w Olecku zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy Starostwo Powiatowe w Olecku odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich. www Rzecznika Praw Obywatelskich

  Dostępność architektoniczna

  Budynek Starostwa Powiatowego w Olecku jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Do budynku Starostwa Powiatowego w Olecku prowadzą 2 wejścia:

  • wejście główne od ulicy Kolejowej,
  • z tyłu budynku, od strony parkingu.


  Do wejścia głównego prowadzą schody. Nie jest pozbawione barier architektonicznych.

  W budynku nie ma:

  • windy,
  • pochylni,
  • schodołaza.

  Wejście z tyłu budynku jest częściowo dostosowane do osób mających trudności w poruszaniu się, niepełnosprawnych. Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek z sygnalizacją dźwiękową, którą przywołuje się pracownika Starostwa. Pracownik uruchamia krzesełko przyścienne, usytuowane na niskim parterze budynku i prosi merytorycznego pracownika z innego wydziału, aby zszedł i obsłużył interesanta.

  Obsługa wszystkich osób mających trudności w poruszaniu się między kondygnacjami Urzędu, realizowana jest przez pracowników merytorycznych w pokoju nr 3.

  Na parterze Urzędu znajduje się toaleta przystosowana do osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim.

  Parter budynku jest dostępny do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Schody są oznakowane kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu, również na zewnątrz.

  W budynku Starostwa Powiatowego w Olecku nie ma:

  • pętli indukcyjnej,
  • systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
  • oznaczeń w alfabecie Braille'a.

  Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

  Do budynku Starostwa Powiatowego w Olecku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Starostwo Powiatowe w Olecku nie zapewnia osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wideotłumacza.

  W sytuacjach nagłych należy kontaktować się z Wydziałem/ Samodzielnym Stanowiskiem Starostwa Powiatowego w Olecku realizującym daną sprawę urzędową.

  Informujemy również, że osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie, z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat.

  Aplikacja mobilna

  Mobilna aplikacja turystyczna „Olecko i okolice”
  https://mobilne.wm.pl/olecko  Data wprowadzenia: 2020-09-21 1420
  Data upublicznienia: 2020-09-21
  Art. czytany: 6926 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: J.Kunicki
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.
  Kasa czynna:

  Poniedziałek - Piątek
  7:45 - 14:00


  przerwa: 11:00 - 11:15  Starostwo Powiatowe w Olecku
   


  Urząd Miejski w Olecku

   


  Portal e-Urząd


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Portal Konsultacje społeczne


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Zapisy na bezpłatne usługi  Transmisja z obrad sesji Rady Powiatu
  Admin


  System BIP Inet