(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo Powiatowe » Wydział Komunikacji i Transportu
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - burze /1
» Uchwała Nr XXII/166/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olecku z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2020 rok.
» Uchwała Nr XXII/165/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
» Uchwała Nr XXII/164/2021 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olecku
Ilość wiadomości z działu 'Wydział Komunikacji i Transportu': 1
Wydział Komunikacji i Transportu

Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

I. W zakresie ruchu drogowego:

1. Prowadzenie rejestracji pojazdów, wydawania dowodów i tablic rejestracyjnych.

2. Prowadzenie czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych.

3. Przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji.

4. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu.

5. Dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym.

6. Wyrejestrowane pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicą, udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

7. Przyjmowanie od Policji, jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego).

8. Zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie.

9. Kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska.

10. Wydawanie zezwoleń na przejazd o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnej.

11. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

12. Wydawanie kart pojazdu dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy i tam zarejestrowanych.

13. Dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację diagnostyczną, skreślanie przedsiębiorców z rejestru działalności w przypadkach określonych ustawą – Prawo o ruchu drogowym, nadzór nad stacjami kontroli pojazdów.

14. Wydawanie, cofanie, diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów.

15. Dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, skreślanie przedsiębiorców z rejestru działalności w przypadkach określonych ustawą o kierujących pojazdami, nadzór nad szkoleniem kierowców.

16. Przyjmowanie od kierownika ośrodka szkolenia kierowców danych i informacji o: rozpoczęciu kursu, terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu; planowanym przeprowadzeniu egzaminu wewnętrznego, o terminie i miejscu jego przeprowadzenia; zakończeniu kursu
i wydaniu zaświadczeń wraz z danymi osób, które ukończyły kurs.

17. Sporządzanie analiz, przetwarzanie i podanie do publicznej wiadomości wyniki analiz statystycznej, w zakresie: średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku, liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek.

18. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

19. Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu.

20. Przekazywanie danych o zarejestrowanym pojeździe, danych o właścicielu pojazdu oraz innych informacji z tym związanych do centralnej ewidencji pojazdów.

21. Wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem.

22. Wydawanie decyzji o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na badania lekarskie gdy: osoba kierowała pojazdem
w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia; na badania psychologiczne, w zakresie psychologii transportu gdy: osoba kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego; kierowała pojazdem, który uczestniczył w wypadku drogowym,
w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego.

23. Przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy.

24. Wykonywanie czynności związanych z postanowieniami o zatrzymaniu prawa jazdy, wyrokami sądów oraz innych organów upoważnionych i wnioskujących o zatrzymanie praw jazdy.

25. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku:

1) gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,

2) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem nie przedstawiła w wymaganym terminie orzeczenia: o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, o którym mowa w ustawie o kierujących pojazdami; o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w ustawie o kierujących pojazdami,

3) zwrot zatrzymanego prawa jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania,

4) organ właściwy dłużnika skieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

26. Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym
po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie.

27. Wydawanie praw jazdy krajowych i międzynarodowych, pozwoleń do kierowania tramwajem.

28. Przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie prawa jazdy, pozwolenia, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność oraz
o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych i wydawanie w tych sytuacjach wtórników dokumentów.

29. Dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów i wykładowców oraz wydawanie legitymacji instruktorów.

30. Sprawowanie nadzoru nad szkoleniami instruktorów.

31. Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.

32. Przeprowadzanie egzaminów po ukończonym szkoleniu w zakresie transportu drogowego taksówką.

33. Wydawanie, przedłużanie, rozszerzanie zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji administracyjnej, osobie, która spełnia wymagania określone w ustawie o kierujących pojazdami.


II. W zakresie dróg, kolei i prawa przewozowego:

1. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych.

2. Przygotowywanie projektu uchwał Rady Powiatu zaliczania do kategorii dróg powiatowych i ustalanie ich przebiegu.

3. Przygotowywanie opinii Zarządu Powiatu w zakresie ustalania przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich, gminnych.

4. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

5. Opracowywanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób przed podjęciem decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km.

6. Ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej.

7. Wyrażanie zgody i określenie warunków ograniczenia obowiązków przewozu przez przewoźnika.

8. Nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądź w wypadku klęski żywiołowej.

9. Określanie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu.

10. Udzielanie, odmowa udzielania, zmiana lub cofnięcie licencji oraz wpisów z licencji w zakresie transportu drogowego w krajowym transporcie drogowym.

11. Wydawanie, zmiana oraz cofnięcie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na obszar wykraczający poza obszar jednej gminy nie przekraczający obszaru jednego powiatu.

12. Wydawanie zaświadczenia oraz wpisów zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne.

13. Przygotowywanie projektu opinii lub wniosku o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy.

14. Przygotowywanie propozycji odszkodowań za usunięcie drzew lub krzewów z braku umowy stron.

15. Nieodpłatne przejmowanie zbędnego mienia PKP.

16. Opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części.

17. Opiniowanie wniosku o udzielenie wskazań lokalizacyjnych.

18. Współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzenia poszukiwań i organizowanie akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego, zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego albo przymusowego lądowania statku poza lotniskiem, a także z organami powołanymi do przeprowadzania badań okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych oraz badania udziału w akcji zapobiegawczej na wezwanie organów ruchu lotniczego w razie zagrożenia statku powietrznego.

19. Prowadzenie spraw związanych z organizacją, funkcjonowaniem regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie drogowym.


Data wprowadzenia: 2007-02-15 0940
Data upublicznienia:
Art. czytany: 22039 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Naczelnik wydziału
Pracownicy wydziału
Zakres działania Wydziału
Rejestry
Statystyka
Jak załatwić sprawę
Formularze
Ostat. 10 wiadomości:

» Wydział Komunikacji i Transportu
System BIP Inet