(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - burze /1
» Uchwała Nr XXII/166/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olecku z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2020 rok.
» Uchwała Nr XXII/165/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
» Uchwała Nr XXII/164/2021 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olecku
 • Nabór pracowników
 • Zarząd Powiatu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Zacisze w Kowalach Oleckich

  ZARZĄD POWIATU OLECKIEGO
  OGŁASZA NABÓR
  NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
  DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ZACISZE”
  W KOWALACH OLECKICH  I. Niezbędne wymagania do podjęcia pracy na ww. stanowisku:

  1) obywatelstwo polskie,

  2) wykształcenie wyższe,

  3) posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej ,

  4) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu przepisów art. 122 ustawy o pomocy społecznej,

  5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

  6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w naborze stanowisku,

  7) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  8) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

  9) nieposzlakowana opinia.

  II. Dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na ww. stanowisku:

  1) znajomość przepisów prawa w zakresie realizowanych działań, w szczególności:
  - o samorządzie powiatowym,
  - o finansach publicznych,
  - o pomocy społecznej,
  - o pracownikach samorządowych,
  - o ochronie danych osobowych,
  - kodeksu pracy,
  - prawa zamówień publicznych,
  - dotyczących procedur pozyskiwania funduszy na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych;

  2) umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i zarządzania zespołem ludzkim;

  3) komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, odporność na stres;

  III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1) kierowanie Domem Pomocy Społecznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

  2) zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych w Domu Pomocy Społecznej i nadzór nad bieżącym wykonywaniem należących do nich zadań;

  3) stwarzanie, przebywającym w DPS, mieszkańcom prawidłowych warunków socjalno – bytowych, opiekuńczych i kulturalno-oświatowych, na poziomie obowiązujących standardów;

  4) nadzór nad organizowaniem opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej i terapeutycznej mieszkańcom DPS;

  5) podejmowanie działań nad zapewnieniem właściwego wykorzystania liczby miejsc dla mieszkańców DPS;

  6) współpraca z i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań DPS.

  IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1) pełny wymiar czasu pracy,

  2) umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

  3) miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich, ul. Witosa 8.

  V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – marzec- rok 2018 – mniejszy niż 6%

  VI. Wymagane dokumenty:

  1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu;

  2) życiorys (cv);

  3) kwestionariusz osobowy dla kandydata;

  4) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy oraz załączonych do niej dokumentach na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;

  5) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

  6) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie najmniej 5-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej ,

  7) oświadczenia o:

  - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

  - niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  - niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

  - posiadaniu obywatelstwa polskiego.

  - zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym prace na w/w stanowisku wystawionym przez lekarza medycyny pracy,

  9) kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów poświadczających wymagany staż pracy i doświadczenie;

  10) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

  Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

  VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich' w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32 lub pocztą na adres Starostwa w terminie do dnia 17 kwietnia 2018 roku do godziny 14.00.

  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po określonym terminie nie będą rozpatrywane

  VIII. Informacje dodatkowe:

  1) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku /dostęp przez stronę: www.powiat.olecko.pl lub bezpośrednio: www.spolecko.bip.doc. oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

  2) Wybrany kandydat przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem podpisana umowy o pracę, które następnie podlega włączeniu do akt osobowych pracownika.
  Dodatkowe informacje na temat naboru na wolne stanowisko oraz zakresu wykonywanych zadań na stanowisku można uzyskać u Sekretarza Powiatu pod numerem telefonu 87 520 18 80 .


  Starosta Olecki
  Marian Świerszcz


  Data wprowadzenia: 2018-04-04 1038
  Data upublicznienia: 2018-04-04
  Art. czytany: 5632 razy

  » Ogłoszenie - rozmiar: 1049505 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.
  Kasa czynna:

  Poniedziałek - Piątek
  7:45 - 14:00


  przerwa: 11:00 - 11:15  Starostwo Powiatowe w Olecku
   


  Urząd Miejski w Olecku

   


  Portal e-Urząd


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Portal Konsultacje społeczne


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Zapisy na bezpłatne usługi  Transmisja z obrad sesji Rady Powiatu
  Admin


  System BIP Inet