(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - burze /1
» Uchwała Nr XXII/166/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olecku z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2020 rok.
» Uchwała Nr XXII/165/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
» Uchwała Nr XXII/164/2021 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olecku
 • Nabór pracowników
 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor - Wydział Środowiska i Rolnictwa

  STAROSTA OLECKI OGŁASZA NABÓR
  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Podinspektor - Wydział Środowiska i Rolnictwa
  w Starostwie Powiatowym w Olecku
  19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32, tel. 087 5202475


  I. Niezbędne wymagania do podjęcia pracy na ww. stanowisku:
  1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  2) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3) obywatelstwo polskie,
  4) wykształcenie wyższe lub średnie. W stosunku do osób z wykształceniem średnim wymagany jest co najmniej 2-letni staż pracy.
  II. Dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań
  na ww. stanowisku:
  1. Znajomość ustaw
  1) z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
  2) z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  3) z dnia 28 września 1991 r .o lasach
  4) z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
  5) z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  6) z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
  7) z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
  2. Umiejętność obsługi komputera.
  3. Kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy,
  III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1) udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
  2) zatwierdzanie projektów robót geologicznych, dokumentacji geologicznych złóż kopalin i dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
  3) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  4) dzierżawy polnych obwodów łowieckich,
  5) rejestracja zwierząt egzotycznych,
  6) wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
  7) rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
  8) zalesień gruntów dokonanych na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
  IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1) praca przy komputerze,
  2) praca w biurze zlokalizowanym na I piętrze w budynku nie posiadającym windy,
  3) praca w 1/2 wymiaru czasu pracy,
  4) większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej.
  V. Wymagane dokumenty:
  1) list motywacyjny,
  2) życiorys (CV),
  3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie
  e wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 115, poz. 971 z póź. zm.),
  4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i uprawnienia zawodowe,
  5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)
  6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych,
  7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 z póź.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r poz. 908 z póź.zm.)
  VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – wrzesień 2018 rok –7 %
  VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 23 października 2018r.
  w kancelarii Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32 (pokój nr 22)
  w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Olecko”. osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Starostwa). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  VIII. Dodatkowe informacje:
  1. Złożone dokumenty będą sprawdzone pod względem kompletności
  i spełnienia wymagań określonych w powyższym ogłoszeniu.
  2. Osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną i napisanie testu. W związku z powyższym proszę o podanie numeru telefonu.
  3. Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół.
  4. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku oraz na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Starostwa.
  5. W przypadku wygrania konkursu, przed zatrudnieniem kandydat zobowiązany jest dostarczyć zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.
  6. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę
  z tym, że pierwsza umowa zawarta będzie na czas ściśle określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

  Olecko, 08.10.2018 r. Starosta Olecki

  Marian Świerszcz


  Data wprowadzenia: 2018-10-08 1030
  Data upublicznienia: 2018-10-08
  Art. czytany: 4583 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.
  Kasa czynna:

  Poniedziałek - Piątek
  7:45 - 14:00


  przerwa: 11:00 - 11:15  Starostwo Powiatowe w Olecku
   


  Urząd Miejski w Olecku

   


  Portal e-Urząd


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Portal Konsultacje społeczne


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Zapisy na bezpłatne usługi  Transmisja z obrad sesji Rady Powiatu
  Admin


  System BIP Inet