(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - burze /1
» Uchwała Nr XXII/166/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olecku z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2020 rok.
» Uchwała Nr XXII/165/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
» Uchwała Nr XXII/164/2021 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olecku
 • Nabór pracowników
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Powiatowego Rzecznika Konsumentów (1/4 etatu)

  STAROSTA OLECKI
  OGŁASZA NABÓR

  NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
  Powiatowego rzecznika konsumentów (1/4 etatu) w Starostwie Powiatowym w Olecku19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32, tel. 087 739 18 65  I. Niezbędne wymagania do podjęcia pracy na ww. stanowisku:

  1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  2) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  3) co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej,

  4) obywatelstwo polskie,

  5) wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,

  6) nieposzlakowana opinia.


  II Dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na ww. stanowisku:

  1) znajomość przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów dotyczących praw konsumenta,

  2) znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, oraz ogólnej wiedzy na temat samorządu powiatowego,

  3) umiejętność obsługi komputera.


  III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

  2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

  3) występowanie do przedsiębiorstw w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

  4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

  5) wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz występowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów,

  6) wykonywanie innych zadań w zakresie ochrony interesów konsumentów określonych przepisami prawa.


  IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1) praca w biurze zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy,

  2) praca w wymiarze ¼ czasu pracy,


  V. Wymagane dokumenty:

  1) list motywacyjny,

  2) życiorys (CV),

  3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. Nr 1)

  4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i uprawnienia zawodowe,

  5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

  6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych,

  7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz.1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r poz. 1282 ) (zał. Nr 2).


  VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w listopadzie 2020r.byl niższy niż 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

  VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 08 stycznia 2021r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32 (pokój nr 22) w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów” osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Starostwa). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


  VIII. Dodatkowe informacje:

  1. Złożone dokumenty będą sprawdzone pod względem kompletności i spełnienia wymagań określonych w powyższym ogłoszeniu.

  2. Osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną i napisanie testu. W związku z powyższym proszę o podanie numeru telefonu.

  3. Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół.

  4. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

  5. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy
  o pracę z tym, że pierwsza umowa zawarta będzie na czas ściśle określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.


  Olecko, 17.12.2020 r.

  Starosta Olecki
  Marian Świerszcz


  Data wprowadzenia: 2020-12-17 1005
  Data upublicznienia: 2020-12-17
  Art. czytany: 3505 razy

  » Obowiązek informacyjny - rozmiar: 14190 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 - kwestionariusz osobowy - rozmiar: 37888 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 2 - oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych - rozmiar: 19085 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.
  Kasa czynna:

  Poniedziałek - Piątek
  7:45 - 14:00


  przerwa: 11:00 - 11:15  Starostwo Powiatowe w Olecku
   


  Urząd Miejski w Olecku

   


  Portal e-Urząd


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Portal Konsultacje społeczne


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Zapisy na bezpłatne usługi  Transmisja z obrad sesji Rady Powiatu
  Admin


  System BIP Inet