(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Dostępność
Biuro Rzeczy Znalezionych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - burze /1
» Uchwała Nr XXII/166/2021 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Olecku z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2020 rok.
» Uchwała Nr XXII/165/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Oleckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020
» Uchwała Nr XXII/164/2021 w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Olecku
 • Nabór pracowników
 • STAROSTA OLECKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości

  STAROSTA OLECKI
  OGŁASZA NABÓR
  NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Geodety Powiatowego – Naczelnika Wydziału Geodezji
  i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Olecku
  19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32, tel. 087 5202475  I. Niezbędne wymagania do podjęcia pracy na ww. stanowisku:

  1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  2) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  3) jest obywatelem polskim,

  4) wykształcenie wyższe na kierunku geodezyjnym.

  5) uprawnienia zawodowe w zakresach:

  a) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,

  b) rozgraniczanie i podział nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

  6) co najmniej 5 letni staż pracy w tym 2-letni w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego,

  7) nieposzlakowana opinia,


  II. Dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na ww. stanowisku:

  1) znajomość ustaw:

  a) prawo geodezyjne i kartograficzne,

  b) ustawa o gospodarce nieruchomościami,

  c) o scalaniu i wymianie gruntów,

  d) o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

  e) o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

  f) o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

  g) prawo zamówień publicznych,

  h) rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

  i) rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

  j) kodeks postępowania administracyjnego,

  2) umiejętność obsługi komputera, posiadanie wiedzy z zakresu obsługi programów komputerowych obowiązujących przy wykonywaniu zadań geodezyjnych i ich praktyczne zastosowanie :EW MAPA, OŚRODEK, EWOPIS

  3) kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy,


  III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1) realizacja zadań wynikających z przepisów ustaw z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami itp.,

  2) sprawowanie nadzoru nad pracą i zakresem spraw prowadzonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, koordynacja usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu,

  3) kierowanie pracą Wydziału - sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań przez podległych pracowników,

  4) komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność konieczna do prawidłowego funkcjonowania Wydziału,

  5) inne wynikające z przepisów prawa.


  IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1) praca przy komputerze,

  2) praca w biurze zlokalizowanym na III piętrze w budynku nie posiadającym windy,

  3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

  4) praca siedząca ale też wymagająca sprawności ruchowej niezbędnej do monitoringu zajęć w miejscu ich odbywania,


  V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – styczeń 2015 rok – 8 %


  VI. Wymagane dokumenty:

  1) list motywacyjny,

  2) życiorys (CV),

  3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 115, poz. 971),

  4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i uprawnienia zawodowe,

  5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

  6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych,

  7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z póź.zm.)


  VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 03 marca 2015r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32 (pokój nr 22) w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Geodety Powiatowego- Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości” osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Starostwa). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


  VIII. Dodatkowe informacje:

  1. Złożone dokumenty będą sprawdzone pod względem kompletności i spełnienia wymagań określonych w powyższym ogłoszeniu.

  2. Osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną i napisanie testu. W związku z powyższym proszę o podanie numeru telefonu.

  3. Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół.

  4. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

  5. W przypadku wygrania konkursu, przed zatrudnieniem kandydat zobowiązany jest dostarczyć zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

  6. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę z tym, że pierwsza umowa zawarta będzie na czas ściśle określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.


  Olecko, 19.02.2015r.

  Z up. Starosty
  Kazimierz Iwanowski
  Wicestarosta


  Data wprowadzenia: 2015-02-19 0922
  Data upublicznienia: 2015-02-19
  Art. czytany: 6032 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Starostwo Powiatowe
  w Olecku  
  19-400 OLECKO
  ul. Kolejowa 32

  Tel.
  87 520 24 75, 520 21 47, 520 22 94,
  87 739 18 65
  Fax: 87 520 32 19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  Godziny urzędowania:

   poniedziałek - piątek,
  od 7.30 do 15.30.
  Kasa czynna:

  Poniedziałek - Piątek
  7:45 - 14:00


  przerwa: 11:00 - 11:15  Starostwo Powiatowe w Olecku
   


  Urząd Miejski w Olecku

   


  Portal e-Urząd


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Portal Konsultacje społeczne


  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Zapisy na bezpłatne usługi  Transmisja z obrad sesji Rady Powiatu
  Admin


  System BIP Inet