A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo Powiatowe » Wydział Środowiska i Rolnictwa
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wnioski z konsultacji projektu PW Powiatu Oleckiego z NGO’sami 2020
» Wnioski z konsultacji projektu PW Powiatu Oleckiego z NGO’sami 2020
» ZSLiZ - ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie zasady konkurencyjności- zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Kształcę się zawodowo – rynkowe kwalifikacje w ZSLiZ
» ZSLiZ - ZAPYTANIE OFERTOWE nr SK.261.4.2019 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Kształcę się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego
» Komisja Budżetu, Finansów i Gospodarki 26.11.2019r. (wtorek) o godz. 13:00 w pok. nr 28 biuro rady
Ilość wiadomości z działu 'Wydział Środowiska i Rolnictwa': 1
Wydział Środowiska i Rolnictwa

Numer pokoju:
nr 14 (geologia, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, przyroda, rybactwo)
nr 16 (ochrona środowiska)

Interesantów przyjmuje:

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30


Telefony: (087) 520-24-75, (87) 520-21-47

wew. 42 – Naczelnik Wydziału - Robert Racis

wew. 43 - ochrona środowiska - Robert Kozłowski

wew. 32 – geologia, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo - Tadeusz Aszurkiewicz

Fax : (87) 520-32-19

e-mail: starostwo@powiat.olecko.pl


Wydział Środowiska i Rolnictwa ,,ŚR”
zajmuje się realizacją zadań wynikających z prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, prawa geologicznego i górniczego, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, ustawy o lasach i niektórych ustaw rolnych.Do podstawowych zadań Wydziału należy :

I. W zakresie Prawa Ochrony Środowiska :

1. Opracowywanie powiatowego programu ochrony środowiska uwzględniającego politykę ekologiczną państwa oraz wymagania zrównoważonego rozwoju powiatu.

2. Zabezpieczenie ochrony zasobów środowiska w zakresie należącym do kompetencji Starosty.

3. Prowadzenie postępowania w zakresie wydawania, cofania i ograniczania pozwoleń na korzystanie ze środowiska.

4. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym kompetencją Starosty.

5. Opracowywanie projektów przychodów i wydatków środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

6. Prowadzenie bazy danych i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

7. Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi.

8. Prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których obowiązek rekultywacji obciąża Starostę.

9. Prowadzenie spraw w zakresie rekultywacji zanieczyszczonej gleby i ziemi w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz nieodwracalnych szkód w środowisku.

10. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

11. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

12. Wydawanie decyzji, nakładających na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji.

13. Wydawanie decyzji określającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.

14. Wydawanie pozwoleń zintegrowanych.

15. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

16. Prowadzenie rejestru rodzajów instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

17. Wydawanie decyzji w zakresie sporządzania i przedłożenia przeglądu ekologicznego instalacji zaliczonej do przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.


II. W zakresie ustawy o odpadach :

1. Wydawanie pozwoleń podmiotom korzystającym ze środowiska na wytwarzanie odpadów.

2. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania, zbierania i transportu odpadów.

3. Prowadzenia ewidencji podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie wytwarzania, zbierania, przetwarzania i transportu odpadów.

4. Rejestracja posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu lub przetwarzania odpadów.

5. Prowadzenie spraw w zakresie rekultywacji gminnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.


III. W zakresie ustawy ochrona przyrody :

1. Rejestracja zwierząt należących do gatunków, których przewożenie przez granicę państwa podlega ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.

2. Wydawanie zaświadczeń posiadaczom zwierząt o rejestracji, zmianie danych lub wykreśleniu z rejestru.

3. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gminy.

4. Naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów.

5. Odraczanie terminu uiszczania opłat za usunięcie drzew lub krzewów w przypadkach przewidzianych ustawą.

6. Umarzanie należności z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów w przypadkach przewidzianych ustawą.

IV. W zakresie rybactwa śródlądowego :

1. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.

2. Wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych.

3. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

4. Przygotowywanie wniosków w celu utworzenia przez Radę Powiatu Społecznej Straży Rybackiej lub wyrażenia zgody na utworzenie przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa – Społecznej Straży Rybackiej.


V. W zakresie gospodarki leśnej :

1. Przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów.

2. Prowadzenie spraw dotyczących przyznawania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi.

3. Przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

4. Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

5. Przygotowywanie propozycji zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzania lasów.

6. Zlecanie wykonania planów urządzania lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu.

7. Kontrola wykonywania zadań określonych w planach urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

8. Wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzania lasu w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu.

9. Dokonywanie oceny udatności upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz wnioskowanie z urzędu o jego przekwalifikowanie na grunt leśny jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

10. Wstrzymywanie w drodze decyzji wypłaty ekwiwalentu w przypadku stwierdzenia, że uprawa leśna prowadzona jest niezgodnie z planem zalesienia a następnie z uproszczonym planem urządzania lasu.


VI. W zakresie prawa łowieckiego :

1. Przygotowywanie zezwoleń w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny.

2. Przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców.

3. Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego.

4. Przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych
i użyteczności publicznej.


VII. W zakresie prawa geologicznego i górniczego:

1. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych.

2. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne złóż kopalin.

3. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających dokumentacje hydrogeologiczne.

4. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczno-inżynierskie.

5. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających inne dokumentacje niż określone w pkt 2-4.

6. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.

7. Wykonywanie zadań z zakresu administracji geologicznej określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze.


Data wprowadzenia: 2009-02-18 0943
Data upublicznienia:
Art. czytany: 11408 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Naczelnik wydziału
Pracownicy wydziału
Zadania
Ogłoszenia
WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH KONCESJĘ NA WYDOBYWANIE KOPALIN
,,Program ochrony środowiska dla powiatu oleckiego na lata 2018-2022 ..."
DOBRY KLIMAT DLA POWIATÓW
Formularze
Jak załatwić sprawę
Ostat. 10 wiadomości:

» Wydział Środowiska i Rolnictwa
System BIP Inet