A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo Powiatowe » Wydział Środowiska i Rolnictwa
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe nr SK.261.17.2020 na „Dostawę fabrycznie nowego sprzętu do zajęć grupowych z fizjoterapeutą i trenerem personalnym”
» Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54 - burze z gradem/2
» Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2020r.
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia w ramach Szkoły Policealnej Nr 1 przy ZSLiZ w Olecku, ul. Gołdapska 29 nowych kierunków kształcenia.
» Zarząd Powiatu w Olecku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Ilość wiadomości z działu 'Wydział Środowiska i Rolnictwa': 2
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia.Stosownie do art. 152 b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.), Starosta Olecki udostępnia następujące informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne (PEM), objętych obowiązkiem zgłoszenia :
1) zgłoszenia instalacji (art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 2 ustawy Poś);
2) informacje (art. 152 ust. 6 pkt 1 ustawy Poś):

- rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
- zakończeniu eksploatacji instalacji,
- zmianie w zakresie danych lub informacji, zawartych w zgłoszeniu;

3) sprzeciwy do rozpoczęcia eksploatacji instalacji (art. 152 ust. 4 ustawy Poś);
4) zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (art. 152 ust. 4b ustawy Poś), wydawane przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu;
5) uwagi dotyczące okoliczności, że: eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska oraz instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska wraz ze szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność wniesienia uwag (art. 152b ust. 3 ustawy Poś).

Uwagi, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, mogą wnieść :
- organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub
- osoby zamieszkałe w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne.

Treść uwag (wniesionych w terminie) przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą.

6) odpowiedzi na wniesione uwagi (art. 152 b ust. 6 ustawy Poś), które prowadzący instalację lub użytkownicy urządzeń mogą wnieść, za pośrednictwem organu właściwego do przyjęcia uwag, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.Data wprowadzenia: 2020-03-25 0906
Data upublicznienia:
Art. czytany: 389 razy

» Informacja dot. instalacji PEM - 24574 - zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisj - rozmiar: 1432797 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Informacja dot. instalacji PEM - Nr 24591 - zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisj - rozmiar: 61131 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Informacja dot. instalacji PEM - Nr 24591 - zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisj - rozmiar: 2183639 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Informacja dot. instalacji PEM - OLC0601_A - zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisj - rozmiar: 4393469 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» pomiart nr 24574 - rozmiar: 2925648 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR6221.10.2020 - aktalizacja zgłoszenia OLC201 A - rozmiar: 191829 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR6221.10.2020 - pomiary OLC201 A - rozmiar: 1729584 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.11.2020 - aktalizacja zgłoszenia BT43915 OLECKO WSCHOD - rozmiar: 681704 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.11.2020 - pomiary BT43915 OLECKO - rozmiar: 5438105 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.13.2020 - aktalizacja zgłoszenia 24591 (43405N!) GEC_OLECKO_MOZNE - rozmiar: 5695960 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» ŚR.6221.14.2020 - zgłoszenie 34205 (43289!) GEC_WIELICZKI_KLESZCZEWOP4 - rozmiar: 4498330 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» zgłoszene OLC1101_A - rozmiar: 3843321 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» zgłoszenie instalacji PEM - rozmiar: 4412810 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» zgłoszenie instalacji PEM - 33630 (N!43277) - rozmiar: 85937 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» zgłoszenie instalacji PEM - 33630 (N!43277) - pomiary - rozmiar: 7119925 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» zgłoszenie instalacji PEM - OLC0201_A - rozmiar: 4390533 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Robert Kozłowski
Wydział Środowiska i Rolnictwa

Numer pokoju:
nr 14 (geologia, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, przyroda, rybactwo)
nr 16 (ochrona środowiska)

Interesantów przyjmuje:

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30


Telefony: (087) 520-24-75, (87) 520-21-47

wew. 42 – Naczelnik Wydziału - Robert Racis

wew. 43 - ochrona środowiska - Robert Kozłowski

wew. 32 – geologia, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo - Tadeusz Aszurkiewicz

Fax : (87) 520-32-19

e-mail: starostwo@powiat.olecko.pl


Wydział Środowiska i Rolnictwa ,,ŚR”
zajmuje się realizacją zadań wynikających z prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, prawa geologicznego i górniczego, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, ustawy o lasach i niektórych ustaw rolnych.Do podstawowych zadań Wydziału należy :

I. W zakresie Prawa Ochrony Środowiska :

1. Opracowywanie powiatowego programu ochrony środowiska uwzględniającego politykę ekologiczną państwa oraz wymagania zrównoważonego rozwoju powiatu.

2. Zabezpieczenie ochrony zasobów środowiska w zakresie należącym do kompetencji Starosty.

3. Prowadzenie postępowania w zakresie wydawania, cofania i ograniczania pozwoleń na korzystanie ze środowiska.

4. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym kompetencją Starosty.

5. Opracowywanie projektów przychodów i wydatków środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

6. Prowadzenie bazy danych i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

7. Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi.

8. Prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których obowiązek rekultywacji obciąża Starostę.

9. Prowadzenie spraw w zakresie rekultywacji zanieczyszczonej gleby i ziemi w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz nieodwracalnych szkód w środowisku.

10. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

11. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

12. Wydawanie decyzji, nakładających na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji.

13. Wydawanie decyzji określającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.

14. Wydawanie pozwoleń zintegrowanych.

15. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

16. Prowadzenie rejestru rodzajów instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

17. Wydawanie decyzji w zakresie sporządzania i przedłożenia przeglądu ekologicznego instalacji zaliczonej do przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.


II. W zakresie ustawy o odpadach :

1. Wydawanie pozwoleń podmiotom korzystającym ze środowiska na wytwarzanie odpadów.

2. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania, zbierania i transportu odpadów.

3. Prowadzenia ewidencji podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie wytwarzania, zbierania, przetwarzania i transportu odpadów.

4. Rejestracja posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu lub przetwarzania odpadów.

5. Prowadzenie spraw w zakresie rekultywacji gminnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.


III. W zakresie ustawy ochrona przyrody :

1. Rejestracja zwierząt należących do gatunków, których przewożenie przez granicę państwa podlega ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.

2. Wydawanie zaświadczeń posiadaczom zwierząt o rejestracji, zmianie danych lub wykreśleniu z rejestru.

3. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gminy.

4. Naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów.

5. Odraczanie terminu uiszczania opłat za usunięcie drzew lub krzewów w przypadkach przewidzianych ustawą.

6. Umarzanie należności z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów w przypadkach przewidzianych ustawą.

IV. W zakresie rybactwa śródlądowego :

1. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.

2. Wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych.

3. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

4. Przygotowywanie wniosków w celu utworzenia przez Radę Powiatu Społecznej Straży Rybackiej lub wyrażenia zgody na utworzenie przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa – Społecznej Straży Rybackiej.


V. W zakresie gospodarki leśnej :

1. Przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów.

2. Prowadzenie spraw dotyczących przyznawania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi.

3. Przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

4. Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

5. Przygotowywanie propozycji zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzania lasów.

6. Zlecanie wykonania planów urządzania lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu.

7. Kontrola wykonywania zadań określonych w planach urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

8. Wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzania lasu w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu.

9. Dokonywanie oceny udatności upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz wnioskowanie z urzędu o jego przekwalifikowanie na grunt leśny jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

10. Wstrzymywanie w drodze decyzji wypłaty ekwiwalentu w przypadku stwierdzenia, że uprawa leśna prowadzona jest niezgodnie z planem zalesienia a następnie z uproszczonym planem urządzania lasu.


VI. W zakresie prawa łowieckiego :

1. Przygotowywanie zezwoleń w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny.

2. Przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców.

3. Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego.

4. Przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych
i użyteczności publicznej.


VII. W zakresie prawa geologicznego i górniczego:

1. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych.

2. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne złóż kopalin.

3. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających dokumentacje hydrogeologiczne.

4. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczno-inżynierskie.

5. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających inne dokumentacje niż określone w pkt 2-4.

6. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.

7. Wykonywanie zadań z zakresu administracji geologicznej określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze.


Data wprowadzenia: 2009-02-18 0943
Data upublicznienia:
Art. czytany: 12156 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Naczelnik wydziału
Pracownicy wydziału
Zadania
Ogłoszenia
WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH KONCESJĘ NA WYDOBYWANIE KOPALIN
,,Program ochrony środowiska dla powiatu oleckiego na lata 2018-2022 ..."
DOBRY KLIMAT DLA POWIATÓW
Formularze
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia.
» Wydział Środowiska i Rolnictwa
System BIP Inet